Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400464/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег.№ 796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400464/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 10.09.2020 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 14.09.2020 г. до 17.00 часа на 14.10.2020 г., на недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнителното дело: „Агер” ЕООД, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6008.2.10, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр.Сандански, п.к. 2800, ж.к.“Спартак“, бл.39, ет.5, ап.М- 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6008, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, посочени в документа площи: 20.22, 67.67 кв.м., прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65334.302.6008.2.11, под обекта: 65334.302.6008.2.11, над обекта: няма, собственост на „Агер“ ЕООД, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 12000/10.07.2013г., който самостоятелен обект е идентичен с Апартамент № М-3 /буква „М“- три/, със застроена площ от 81.17 /осемдесет и едно цяло и седемнадесет стотни/ кв.м. + 28.69 /двадесет и осем цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., като на кота + 14.55 /плюс четиринадесет цяло и петдесет и пет стотни/ метра, състоящ се от еднопространствена дневна с трапезария и кухненски бокс, с площ от 32.11 /тридесет и две цяло и единадесет стотни/ кв.м., WC с площ от 3.13 /три цяло и тринадесет стотни/ кв.м., входно предверие с площ от 8.49 /осем цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., стая с площ от 9.39 /девет цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., а на кота + 17.05 /плюс седемнадесет цяло и петдесет стотни/ метра, състоящ се от стая с площ от 16.34 /шестнадесет цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., санитарен възел с площ от 3.88 /три цяло и осемдесет и осем стотни/ кв.м., при граници на мезонета: ст. клетка, калканна стена на петно Б и мезонет М-4, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на масивната жилищна сграда, състояща се от четири жилищни етажа с магазини, както и съответните припадащи се идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо петно „В“, находящо се в УПИ VIII – 2308 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди триста и осми/, в квартал 4 /четвърти/ по плана на гр. Сандански, целият имот с площ от 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ XI /единадесети/, УПИ I /първи/ и УПИ Х /десети/, и при съседи на петното: петно Б и петно Г, собственост на „Агер“ ЕООД, съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №71, том 1, рег. № 626, дело № 69 от 2007г. на Нотариус Румяна Божудова, вписан в рег. на НК под № 286, вписан в Служба по вписвания при РС- гр.Сандански в дв.вх.рег. № 535/02.03.2007 г., Акт № 182, том 2, дело № 434.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Сандански: 1. На 01.07.2013 год., по молба на ЧСИ Шукри Дервиш е вписана възбрана в дв.вх.рег. № 1530/01.07.2013 год., том І, акт № 141 в Служба по вписванията при Районен Съд – гр. Сандански, по настоящото изпълнително дело, в полза на ,,Банка ДСК‘‘ ЕАД; 2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Сандански в дв.вх.рег. № 2267/27.07.2007 год., том II, акт № 59, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, като същата е подновена/новирана. Подновяването/новирането на Договорната ипотека е вписано в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Сандански в дв.вх.рег. № 1480/06.07.2017 год., том I, акт № 252; 3.Възбрана, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Сандански в дв.вх.рег. № 1785/22.07.2015 год., том I, акт № 96, по молба на ЧСИ Виолина Тозева по изпълнително дело № 20157950400286, в полза на ,,ОББ‘‘ АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимя имот е 58 563.45 лева /петдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Сандански, ж.к.“Спартак“, бл.39, ет.5, ап.М – 3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Владимир Димитров Димитров.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Сандански по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.10.2020 г. в 10.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл.492, ал.1 ГПК/.

10.09.2020 г.                                  ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.