Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20177960400843

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10
Район нa действие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20177960400843/2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 01.09.2020 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487, във вр. с чл.494 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 02.09.2020 год. до 17.00 часа на 02.10.2020 год. на следните недвижими имоти, собственост на Андон Иванов Аргилов, Мариана Василева Аргилова и Елена Иванова Аргилова, а именно:
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Оборище“№ 3, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1482, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: приспадащи се ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.1482.1.2, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот съобразно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, чрез обстоятелствена проверка по чл.483 от ГПК с № 78, том III, рег.№ 6823, дело № 424 от 2005 г., вписан в Служба по вписванията гр.Петрич под вх.рег.№ 3145 от 30.12.2005 г., акт № 9, том XII, дело № 2630 / 05 г. е описан като: САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14,02 /четиринадесет цяло и две стотни/ квадратни метра, стая с площ от 16,73 /шестнадесет цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра, стая с площ от 13,78 /тринадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ квадратни метра, санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на ПЪРВИ жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.08.1968 година, построена върху общинска земя в УПИ III-1482 /урегулиран поземлен имот трети, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и втори/, в квартал 42 /четиридесет и втори/ по подробния устройствен план на гр. Петрич,област Благоевград, утвърден със Заповед № 102/13.02.1990 година на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III /трети/ в квартал 128 /сто двадесет и осми/ по плана на гр. Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ квадратни метра, ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: отдолу-мазета, отгоре-апартамент на Елена Аргилова; запад-вход, стълбищна клетка и двор; от север-двор от към улица “Оборище”; изток-двор; юг-калканна стена, която разделя сградата на самостоятелна южна и северна част, всяка от които със самостоятелен вход и при съседи на УПИ по нотариален акт: от североизток-улица “Оборище”; от северозапад – Стефан и Величка Начеви; от югоизток-Катя Ушева и от изток-наследници на Теньо Тенев и при съседи по скица: от североизток-улица с о.т. 140-141; от югоизток – УПИ ІV-1483 /четвърти, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и трети/, от югозапад – УПИ VІІ-1474 /седем, отреден за имот хиляда четиристотин седемдесет и четвърти/ и от северозапад – УПИ ІІ-1481 /втори, отреден за имот хиляда четиристотин осемдесет и първи/, всички в квартал 42 по плана на гр.Петрич.
Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:
1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 288 от 17.02.2006год. Акт № 42, т. І, дело 251/2006г., новирана с Молба, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 45/15.01.2016г., Акт 9, том I, дело № 31/2016г.;
2. Възбрана, вписана в дв.вх.рег. № 1794/18.09.2017 год., том І, Акт № 110, имотна партида номер 27648, в Служба по вписванията при Агенцията по Вписванията – гр.Петрич, вписана по молба на ЧСИ Шукри Дервиш по изп. дело № 20177960400843/2017 год., за обезпечение вземането на взискателя.
Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 48 715.25 лева /четиридесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет лева и двадесет и пет стотинки/, определена съобразно чл.494 ал.2, във вр. с чл. 485 ГПК, без ДДС.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Оборище“№ 3, ет. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1482, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: припадащи се ид.части от общите части на сгр. и от правото на стр., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.1482.1.1, над обекта: няма, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот съобразно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, чрез обстоятелствена проверка по чл.483 от ГПК № 1, том I, рег.№ 63, дело № 425 от 2005 г., вписан в Служба по вписванията гр.Петрич под вх.рег.№ 2 от 05.01./2006 г., акт № 1, том I, дело № 1 / 06 г. е описан като: САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14,02 /четиринадесет цяло и две стотни/ квадратни метра, стая с площ от 16,73 /шестнадесет цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра, стая с площ от 13,78 /тринадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ квадратни метра, санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на втори жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.08.1968 година, построена върху общинска земя в УПИ III-1482 /урегулиран поземлен имот трети, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и втори/ в квартал 42 /четиридесет и втори/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, област Благоевград, утвърден със Заповед № 102 от 13.02.1990г. на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III /трети/ в квартал 128 /сто двадесет и осми/ по плана на гр. Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ квадратни метра и ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: отдолу-етаж на Андон Аргилов, отгоре-таван; от запад-вход, стълбищна клетка и двор; от север-двор от към улица “Оборище”; изток-двор; от юг-калканна стена, която разделя сградата на южна и северна част, всяка част със самостоятелян вход и при съседи на УПИ по нотариален акт: от североизток-улица “Оборище”; от северозапад – Стефан и Величка Начеви; от югоизток-Катя Ушева и от изток-наследници на ТеньоТенев и при съседи на УПИ по скица: от североизток: улица с о.т. 140-141; от югоизток – УПИ ІV-1483 /четвърти, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и трети/, от югозапад – УПИ VІІ-1474 /седем, отреден за имот хиляда четиристотин седемдесет и четвърти/ и от северозапад – УПИ ІІ-1481 /втори, отреден за имот хиляда четиристотин осемдесет и първи/, всички в квартал 42 по плана на гр.Петрич.
Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:
1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 288 от 17.02.2006год. Акт № 42, т. І, дело 251/2006г., новирана с Молба, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 45/15.01.2016г., Акт 9, том I, дело № 31/2016г.;
2. Възбрана, вписана в дв.вх.рег. № 1795/18.09.2017 год., том І, Акт № 111, имотна партида номер 27649, в Служба по вписванията при Агенцията по Вписванията – гр.Петрич, вписана по молба на ЧСИ Шукри Дервиш по изп. дело № 20177960400843/2017 год., за обезпечение вземането на взискателя.
Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 48 715.25 лева /четиридесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет лева и двадесет и пет стотинки/, определена съобразно чл.494 ал.2, във вр. с чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Петрич, ул.“Оборище“№ 3, ет. 1 и 2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Елена Иванова Аргилова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта.
При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 05.10.2020 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл
01.09.2020 год. . ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.