Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20127960400655

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10
Район нa действие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20127960400655/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.09.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 02.09.2020 г. до 17.00 часа на 02.10.2020 г., на недвижим имот, собственост на Ризо Стоянов Ризов – длъжник по изпълнителното дело, а именно:
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.603.2307 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Атанас Лютвиев“ № 26, площ на целия имот: 372 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), номер по предходен план: 2307, квартал: 80, парцел: V, съседи: 56126.603.7724, 56126.603.3475, 56126.603.7725, 56126.603.2306, съгласно СКИЦА на поземлен имот № 7392/25.04.2012г., издадена от АГКК гр.Благоевград; СГРАДА с идентификатор 56126.603.2307.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Атанас Лютвиев“ № 26, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2307, застроена площ: 48 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, съгласно СКИЦА НА СГРАДА № 7393/25.04.2012г. издадена от АГКК гр.Благоевград и СГРАДА с идентификатор 56126.603.2307.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Атанас Лютвиев“№ 26, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2307, застроена площ: 42 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, съгласно СКИЦА НА СГРАДА № 7394/25.04.2012г. издадена от АГКК гр.Благоевград, който имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том І, рег. № 2152, дело № 57 от 2008г. вписан в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег.№ 669 от 26.03.2008г., акт № 197, том ІІ, дело № 484/2008г., представлява: ½ ид.част (една втора идеална част) от дворно място, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-2307 (пети, имот планоснимачен номер две хиляди триста и седми) в квартал 80 (осемдесети) по действащия план на град Петрич, с площ на целия имот по документ за собственост от 368 кв.м. (триста шестдесет и осем квадратни метра) и с площ на имота по скица от 387 кв.м. (триста осемдесет и седем квадратни метра) при съседи на същия имот съгласно скица №229/20.02.2008г. на Община Петрич: от изток- УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство, от югоизток-УПИ VІІІ-3475, от югозапад- ул.”Атанас Лютвиев” и от северозапад и север- УПИ VІІ-2306, ведно с построената в източната част на гореописания имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, както и ВЕДНО с ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща пристройка от към северната страна на полумасивната едноетажна жилищна сграда, построена в същия имот,
Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 44 071.26 лева /четиридесет и четири хиляди и седемдесет и един лева и двадесет и шест стотинки/, определена съобразно чл.494, във вр. чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота: За обезпечение на вземането на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959, в Служба по вписванията при РС-Петрич са вписани:
1. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 11.05.2013 год. в дв.вх.рег. № 759/11.05.2013 год., том І, Акт № 78, номер на описната книга 457, на Съдия по вписванията при Служба по Вписванията – гр. Петрич.
2. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 670/26.03.2008 год., Акт № 86, том І, дело № 485/2008 год., Партидна книга: том 22816, стр. 1330; Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 337/16.02.2018 год., Акт № 72, том І, книга: Отбелязвания в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „ОББ” АД, ЕИК 000694959.
Новата публична продан ще се проведе от 9.00 часа на 02.09.2020 год. до 17.00 часа на 02.10.2020 год.
Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, п.к.2850, ул.“Атанас Лютвиев“№ 26, обл.Благоевград, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначеният за пазач Роза Петрова Ризова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 05.10.2020 в 09.30 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл Частен съдебен изпълнител:……………………………………….
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.