Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400827/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400827/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 28.08.2020 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 01.09.2020 г. до 17.00 часа на 01.10.2020 г., на недвижим имот, собственост на Благовест Томов Слаев /длъжник/ и Величка Иванова Дундова /ипотекарен длъжник/, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, площ: 629 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m),  номер по предходен план: 2032, квартал: 38, парцел: V, съседи: 02676.501.4462, 02676.501.2031, 02676.501.2030, 02676.501.2036, 02676.501.2035, 02676.501.2034, 02676.501.2033, съгласно СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, издадена от Началника на СГКК- гр. Благоевград, ведно с изградените в същия:

1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.1, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, ап. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 49.92 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.2;

2/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.7, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 27.51 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.8, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.3, 02676.501.2032.5.2;

3/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.8, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 10.58 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.9, 02676.501.2032.5.7, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.3;

4/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.9, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 29.16 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.11, 02676.501.2032.5.8, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.3;

5/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.10, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 14.67 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.11, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.3;

6/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.11, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 5.64 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.10, 02676.501.2032.5.9, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.2032.5.3;

7/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.2, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 1, ап. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 103.50 кв.м., прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.3, под обекта: 02676.501.2032.5.1, 02676.501.2032.5.7, над обекта: 02676.501.2032.5.4;

8/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.3, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 / 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ЗАХАРИ ЗОГРАФ № 1, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 78.23 кв.м, прилежащи части: …, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.2032.5.2, под обекта: 02676.501.2032.5.9, 02676.501.2032.5.11, 02676.501.2032.5.10, 02676.501.2032.5.7, 02676.501.2032.5.8; над обекта: 02676.501.2032.5.4, които съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 140, том VII, рег. № 6497, дело № 1340 от 2004 г. на Нотариус Краси Манев с рег. № 061 в регистъра на Нотариалната Камара, вписан в Служба по вписванията при Районен Съд-гр.Разлог в дв.вх.рег. № 2290 от 15.09.2004 г., акт № 99, том IX, дело № 1888/2004 г. и Нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека върху недвижим имот № 109, том II, рег. № 1686, дело № 309 от 2005 г. на Нотариус Снежана Колевичина с рег. № 505 в регистъра на Нотариалната Камара, вписан в Служба по вписванията при Районен Съд-гр.Разлог в дв.вх.рег. № 2373 от 21.06.2005 г., акт № 14, том II, дело № 2048/2005 г., представляват:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – пети,  пл. № 2032- две хиляди тридесет и втори, в кв. 38- тридесет и осми по плана на гр.Банско, утвърден със Заповед № 240/1990г., целият с площ от 630 кв.м.- шестстотин и тридесет квадратни метра, при съседи на имота: УПИ III- трети, пл. № 2031, УПИ VI- шести, пл. № 2033, УПИ VII- седми, пл. № 2034 и улица, ведно с ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- „СЕМЕЕН ХОТЕЛ”, построена върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – пети, пл. № 2032- две хиляди тридесет и втори, в кв. 38- тридесет и осми по плана на гр.Банско, утвърден със Заповед № 240/1990г., целият с площ от 630 кв.м.- шестстотин и тридесет квадратни метра, при съседи на имота: УПИ III- трети, пл. № 2031, УПИ VI- шести, пл. № 2033, УПИ VII- седми, пл. № 2034 и улица.

Забележка: ПЪРВИ ЕТАЖ е разположен на ниво партер, като съгласно Протокол за опис на недвижим имот от 01.09.2014 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш и Доклад за определяне пазарната стойност на недвижим имот на Вещо лице Надежда Йовчева, същият представлява: апартамент, фоайе, рецепция и лоби – бар, санитерен възел, свързващ коридор, помещение за спа процедури, сервизни помещения, коридор.

ВТОРИ ЕТАЖ, представляващ първи жилищен етаж по одобрените КККР на гр.Банско, като съгласно Протокол за опис на недвижим имот от 01.09.2014 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш и Доклад за определяне пазарната стойност на недвижим имот на Вещо лице Надежда Йовчева, се състои от 4 бр. хотелски стаи, с хотелски номера 201,202,204 и 205, както и сервизно помещение, стълбищна клетка, свързващ коридор и апартамент, състоящ се от четири стаи, коридор и санитарен възел.

Тежести, вписани в Служба по вписванията при Районен Съд-гр.Разлог:

1. Договорна ипотека,  вписана под дв.вх.рег. № 2373/21.06.2005 год., акт № 14, том 2, в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при РС-гр.Разлог под дв.вх.рег. № 2295/08.06.2015 год., акт № 42, том 3, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД – за Поземлен имот, пл.№ 2032, ведно с първи и втори етаж от триетажна жилищна сграда-,,СЕМЕЕН ХОТЕЛ‘‘;

2. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег.№ 4173/14.10.2005 г., акт № 157, том 2, в полза на: „Токуда Банк” АД – за Поземлен имот, пл.№ 2032 и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при РС-гр.Разлог под дв.вх.рег. № 3845/14.09.2015 год., акт № 22, том 4, в полза на: „Токуда Банк”АД – за Поземлен имот, пл.№ 2032;

3. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег.№ 4593/11.11.2005 г., акт № 198, том 2, в полза на: „Токуда Банк” АД – за Поземлен имот, пл.№ 2032 и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при РС-гр.Разлог под дв.вх.рег. № 3846/14.09.2015 год., акт № 23, том 4, в полза на: „Токуда Банк”АД – за Поземлен имот, пл.№ 2032;

4. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег.№ 5302/17.09.2009 г., акт № 20, том 2, в полза на: „Ерато Инженеринг”;

5. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег.№ 1925/17.06.2010 г., акт № 55, том 2, в полза на: „Ерато Инженеринг” ООД – за Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.10 по КККР на гр.Банско;

6. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег.№ 1926/17.06.2010 г., акт № 56, том 2, в полза на: „Ерато Инженеринг” ООД – за Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.1 по КККР на гр.Банско;

7. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег. № 5041/29.11.2013 г., акт № 138, том 5, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД, по молба на ЧСИ Шукри Дервиш – за Поземлен имот, пл.№ 2032, ведно с първи и втори етаж от триетажна жилищна сграда-,,СЕМЕЕН ХОТЕЛ‘‘;

8. Постановление за поправка на Постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот по изпълнително дело № 20137960400827/2013 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, вписано в дв.вх.рег.№ 743/27.02.2017 г., акт № 172, том 1, в Служба по вписванията при РС-гр.Разлог;

9. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег. № 1604/03.05.2017 г., акт № 85, том 2, в полза на: Община Банско, за Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032 по КККР на гр.Банско, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.2 по КККР на гр.Банско, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.3 по КККР на гр.Банско;

10. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег. № 2044/07.06.2017 г., акт № 166, том 2, в полза на: ,,Токуда Банк‘‘ АД, за Поземлен имот, пл.№ 2032.

11. Възбрана,  вписана в Служба по вписвания при РС- гр.Разлог под дв.вх.рег. № 1544/19.04.2018 г., акт № 104, том 1, в полза на: ,,Токуда Банк‘‘ АД, за Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2032.5.3 по КККР на гр.Банско.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 81 338.92 лева /осемдесет и една хиляди триста тридесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2  във вр. с чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, ул.,,Захари Зограф” № 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Благовест Томов Слаев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС- Разлог по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 при „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 02.10.2020 г. в 11.15 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

28.08.2020 г.                          ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.