Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20137960400873

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10
Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20137960400873/2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 28.08.2020 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 02.09.2020 год. до 17.00 часа на 02.10.2020 год., на недвижим имот, собственост на ипотекарните длъжници: Асен Алексов Косотов и Снежана Борисова Костова, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ / УПИ / VII – 1031 /седми, имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и едно/, в квартал 41 /четиридесет и първи/ по регулационния план на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, утвърден със заповед № 87/1994г., с площ на целия имот от 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, при граници и съседи по документ за собственост: улица, Борис Еешински, Борис Костов и Герасим Костов, а по скица № 53/04,04.2012г., изд. от община Струмяни: улица, УПИ VI-1032 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и две/, УПИ VIII-1030 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и тридесет/ и УПИ Х-1029 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двадесет и девет/ от същия квартал, ВЕДНО с построената върху имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ГАРАЖ И ТАВАН със застроена площ от 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с разгъната застроена площ от 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, представляваща заварен строеж по смисъла на Закона за устройство на територията,съгласно удостоверение за заварен строеж №1 от 08.06.2012г. издадено от община Струмяни.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 49,039.70/ четиридесет и девет хиляди, тридесет и девет лева, и седемдесет ст./ лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя, в Агенция по вписванията при РС-Сандански са вписани: 1.Договорна ипотека, с вх.рег. № 1004/13.06.2012 год., Акт № 65, том І, дело № 667/2012год.Парт.книга:том 15931,15932, вписана в Служба по вписванията–Сандански, при Агенция по вписванията; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 10.12.2013год., вписана в дв.вх.рег.№ 2920/10.12.2013год., Акт № 262, том І, дело № 976/2013год., парт.№ 15931,15932, вписана в Служба по вписванията–Сандански, при Агенция по вписванията.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с.Микрево, общ.Струмяни, ул.”Стефан Караджа” № 28, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Снежана Борисова Костова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 05.10.2020 год. в 11.00 часа, в сградата на РС – Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….
/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.