Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20177960400042

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10
Район нa действие: Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20177960400042/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 28.08.2020 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 01.09.2020 год. до 17.00 часа на 01.10.2020 год., на следния недвижим имот, собственост на длъжниците Александър Иванов Малчов и Мария Йорданова Малчова, а именно:
3/8 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.1496, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 /10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Цар Калоян” 6, площ: 480 кв. м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1496, квартал: 33, парцел: IX, съседи: 02676.501.4473, 02676.501.4618, 02676.501.1495, 02676.501.1497, ведно с построените в имота: ¾ ид.част от СГРАДА с идентификатор 02676.501.1496.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Цар Калоян” 6, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.1496, площ: 480 кв. м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1496, квартал: 33, парцел: IX, съседи: 02676.501.4473, 02676.501.4618, 02676.501.1495, 02676.501.1497, застроена площ: 138 кв. м. /сто тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план: няма и СГРАДА с идентификатор 02676.501.1496.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Цар Калоян” 6, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.1496, площ: 480 кв. м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1496. квартал: 33, парцел: IX, съседи: 02676.501.4473, 02676.501.4618, 02676.501.1495, 02676.501.1497, застроена площ: 27 кв. м. /двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за търговия, номер по предходен план: няма.
Тежести за имота, вписани в Служба по вписванията – Разлог:
1. Договорна ипотека, с дв.вх.рег.№ 3787/14.05.2008 г., Акт № 34, том II, дело № 3453/2008г.; Подновяване/новиране на договорна ипотека с дв.вх.рег.№ 1816/08.05.2018 г., книга Отбелязвания, Акт № 17, том III, имотна партида 88056;
2. Искова молба по гр.д.605/2008г. на РРС, с дв.вх.рег.№ 10318/08.12.2008 г., книга Вписвания, Акт № 106, том II;
3. Искова молба, с дв.вх.рег.№ 417/24.02.2011 г., книга Вписвания, Акт № 34, том I;
4. Възбрани наложени от ЧСИ Георги Цеклеов по ИД 13/2014г., с рег.№ 702 на 20.12.2016 год., с вх.рег.№ 3379/22.08.2014год., т.4, акт № 27, к.д.№ 2163, и.п 39708; вх.рег.№ 3378/22.08.2014год., т.4, акт № 26, к.д.№ 2162, и.п 66237; вх.рег.№ 3377/22.08.2014год., т.4, акт № 25, к.д.№ 2161, и.п 39709, в полза на взискателя: ,,ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694959;
5. Съдебно решение, вписано с дв.вх.рег.№ 3770/09.09.2015 г., книга Вписвания, Акт № 133, том II/2015г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 192 644.95 лева /сто деветдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева, и деветдесет и пет стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.
Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, ул. „Цар Калоян” № 6, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Александър Иванов Малчов.
Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Разлог по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.
За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Разлог , по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 02.10.2020 год. в 11.45 часа, в сградата на РС – Разлог и в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл
28.08.2020 год. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.