Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20127960401955

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10
Район нa действие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20127960401955/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 28.08.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 01.09.2020г. до 17.00 часа на 01.10.2020г., на недвижим имот, собственост на Стефан Костадинов Праматарски и Жана Борисова Праматарска – ипотекарен длъжник, а именно:
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед № 149/1994 година на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 348 квадратни метра-графически изчислени, ведно с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застрена площ от 80 квадратни метра, ведно с изградената съгласно Разрешение за строеж № 46/01.04.1987г. и одобрени архитектурни проекти от 25.03.1987г. на Главния архитект на Община Банско до степен на завършеност “Груб строеж”, Пристройка към северната част на съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда, както и ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на урегулирания поземлен имот по нотариален акт: Димитър Попов, Георги Драгостинов, Георги Събев и улица и съседи по скица: улица, УПИ ХХІІ – 1093, 1094 и УПИ Х-2450, 1090, всички в квартал 65 по плана на град Банско.
Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 65 678.74 лева /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/, определена съобразно чл.494 ал.2, във вр. с чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота: 1. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 567 от 22.02.2005 год., акт № 45, том І, дело № 479/2005 год., /Подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 107 от 21.01.2015год., акт № 21, том 1, книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, в полза на: „ОББ” АД, ЕИК 000694959; 2. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 6238 от 10.11.2006 год., акт № 27, том ІІІ, дело № 5644/2006 год., /Подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 184 от 13.10.2016год., акт № 184, том 3, книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ/, в Служба по вписванията–Разлог, в полза на: „ОББ” АД, ЕИК 000694959.
която ще се проведе от 9.00 часа на 01.09.2020 год. до 17.00 часа на 01.10.2020 год.
Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Банско ул.Бяло море” № 8, обл.Благоевград, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначеният за пазач Стефан Костадинов Праматарски.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 02.10.2020 в 12.00 часа, в сградата на РС – Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл Частен съдебен изпълнител:……………………………………….
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.