Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20137960400438

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796 Гр.Петрич,
ул.“Полковник Дрангов“ №10,
Район надействие:Окръжен съд Благоевград
Изп.дело №20137960400438/2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 28.08.2020г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 02.09.2020 год. до 17.00 часа на 02.10.2020 год., на недвижим имот, собственост на длъжниците по делото – Жулиета Лозанова Михайлова и Румен Георгиев Михайлов, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) У-194 /пет, отреден за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и четири/, в квартал 7 /седми/ по регулационния план на с. Дамяница, общ. Сандански, целият урегулиран поземлен имот с площ от 494.00 /четиристотин деветдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи на имота по скица: от две страни – улица, УПИ IV-190 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет/ и УПИ VI-193 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и три/ от същия квартал, ВЕДНО с ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с декларирана разгърната застроена площ от 120.00 /сто и двадесет/ квадратни метра, построена в гореописания УПИ.
Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 27,549.14 / двадесет и седем хиляди, петстотин четиридесет и девет лева, и четиринадесет стотинки/ лева /, определена съобразно чл. 485 ГПК/, без ДДС.
За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, в Агенция по вписванията при РС-Сандански са вписани:1. Договорна ипотека, вписана с вх.рег. № 3603 / 02.12.2008год., акт № 77, том ІІІ, вписана в Служба по вписванията–Сандански, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш на 13.06.2013год., вписана в Служба по вписванията–Сандански, при Агенция по вписванията под дв.вх.рег.№ 1359/13.06.2013год.,Акт№ 118, том І, к.д.№ 488, и.п.348, 349, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.
Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с.Дамяница, общ.Сандански, ул.”Даме Груев” № 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Жулиета Лозанова Михайлова.
Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.
На 05.10.2020 год. в 11.30 часа, в сградата на РС- Санднански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

28.08.2020г.
мвк ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….
/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.