Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20127960401878

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10
Район нa действие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20127960401878/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 26.08.2020 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 9.00 часа на 28.08.2020 год. до 17.00 часа на 28.09.2020 год., на следния недвижим имот, собственост на Георги Таушанов, в качеството му на солидарно отговорен поръчител и ипотекарен длъжник и Илинка Таушанова, в качеството й на ипотекарен длъжник, находящ се в гр.Петрич, ул.“Свобода“ № 17 А, а именно: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 61.05 кв.м. (шестдесет и едно цяло и пет стотни квадратни метра), находящ се в ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- СЕВЕРЕН БЛИЗНАК, която заедно с двуетажната масивна жилищна сграда – южен близнак, всяка от които представляващи самостоятелни жилищни сгради с отделни входове и стълбища, съгласно одобрен архитектурен проект от 27.06.1977г. са заснети като двуетажна масивна жилищна сграда и е построена в УПИ VІІ-317 ( урегулиран поземлен имот седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста и седемнадесет), в квартал 46 (четиридесет и шести) от подробния устройствен план на гр.Петрич, одобрен със заповед № 102 от 13.02.1990г. на Кмета на Община Петрич, при съседи на УПИ по скица № 560 от 14.07.2010г. на Община Петрич: север-УПИ VІ-318, юг- УПИ VІІІ-316, изток – ул.”Свобода” с о.т. 116-117, ВЕДНО с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото.
Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:
1. На 28.09.2010 год. е вписана договорна ипотека с вх. рег. № 1542/28.09.2010 г., том І, № 122 от 2010 год., нот. дело № 939/28.09.2010 г., дв. вх. рег. № 1538/28.09.2010 г. в полза на „Обединена българска банка” АД. По отношение на цитирания акт има вписана Поправка на договорна ипотека с вх. рег. № 1562/30.09.2010 г., том І, № 124 от 2010 год., нот. дело № 950/30.09.2010 г., дв. вх. рег. № 1558/30.09.2010 г.; новиране на договорна ипотека, съобразно вписване в Служба по вписванията под дв.вх.рег.№ 1460 от 20.08.2020 г., акт № 192, том 12. На 22.01.2013 г. е вписана възбрана с вх. рег. № 87/22.01.2013 год., том І, № 12/2013 год., вид дело 63/21.01.2013 год., дв. вх. рег. № 87/21.01.2013 год., в полза на „Обединена българска банка“ АД.
Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 40 838.87 лева/ четиридесет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС.
Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.“Свобода“ № 17 А, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Вержиния Любенова Таушанова.
Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.
За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 29.09.2020 год. в 10.15 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл
26.08 .2020 год. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.