Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20177960400189

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,
гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10
Район нa действие:Окръжен съд Благоевград
ИЗП. ДЕЛО № 20177960400189/2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 26.08.2020 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 28.08.2020г. до 17.00 часа на 28.09.2020г., на недвижимите имоти, собственост на Иванка Костадинова Стоянова, а именно:
ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 140 кв.м., състоящ се от кухненски бокс c трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се в югоизточната част на четвърти жилищен етаж, при съседи на апартамента: от изток и юг – улица, от запад – жилищен апартамент, находящ се в югозападната част на четвърти жилищен етаж и стълбищна площадка и от север — жилищен апартамент, находящ се в североизточната част на четвърти жилищен етаж, както и съседния ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 90 кв.м., състоящ се от кухненски бокс с трапезария, всекидневна, спалня и санитарен възел, находящ се в югозападната част на четвърти жилищен етаж, при съседи на апартамента: от югозапад и запад – двор, от север – стълбищна площадка и от изток – жилищен апартамент, находящ се в югоизточната част на четвърти жилищен етаж от пететажната масивна жилищна сграда, състояща се от магазинен и четири жилищни етажи, ведно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която сграда е построена в УПИ XVII, отреден за поземлени имоти пл.сн. № 2180 и 2181 в кв. 84 по подробния устройствен план на гр. Петрич, с площ на УПИ от 935 кв.м., при съседи на УПИ: от изток и от югоизток – улици, от югозапад – УПИ III-2182, от запад – УПИ V-2178 и УПИ VI-2177, от север – УПИ XVI-2179.

Забележка: гореописаните недвижими имоти са функционално свързани, обединени в общо жилище.

Тежести за имотите, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:
1. Договорна ипотека, вписана в Служ,ба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 1833 от 07.08.2006 год. Акт № 60, т. 2; Подновяване /новиране на Договорна ипотека/, вписана в дв.вх.рег.№ 1468/28.07.2016 год., Акт № 66, том 2, книга /Отбелязвания/;
2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич с дв. вх. рег. № 1373/24.07.2017г., акт № 74, т. 1 по ИД 189/17г. на ЧСИ Шукри Дервиш, в полза на „ОББ“ АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимите имоти е 116 684.45 лева / сто и шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.
Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Петрич, ул.“Калабак“ № 45, ет.4, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иванка Костадинова Стоянова.
Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се.
За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 29.09.2020 год. в 10.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл

26.08.2020 год. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………
/Шукри Дервиш/

Comments are closed.