Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20177960400303

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400303/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МПС

Днес, 19.08.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 20.08.2020 год. до 17.00 часа на 20.09.2020 год. на МПС, собственост на длъжника:Мариана Цветанова Караджова, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „ПЕЖО 206″ с ДК № Е7318ВК, рама VF32AWJYF42495520, двигател 10DXEC6025214, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице – Петьо Танев от гр. Благоевград, със сертификат за оценител на машини и съоръжения № 300100434 на КНОБ, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 23.01.2019 год., като неразделна част от Протокол за опис от 06.11.2018 год., процесният автомобил към датата на оценката е работещ, но състоянието му е задоволително в техническо отношение, тъй като е с напукана боя по купето, задния ляв стоп е счупен, предния капак на мотора е ударен и боята му е повредена. Седалките са от плат, километропоказателя не отчита изминатите километри. С четири врати,  цвят чевен, двигател дизел 1868 см3, мощност от 51 квт/69 к.с., скоростна кутия: механична, гуми годност: 40%, първоначална регистрация – на 04.06.2002 г.

Върху вешта има следните тежести: запор в полза на взискателя

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на МПС-то e 751.68 лв., определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без включено ДДС.

МПС – то може да бъде преглеждано от всички желаещи по местонахождението му в гр. Разлог, ул.“Христо Смирненски“ № 11, чрез назначения ПАЗАЧ Мариана Цветанова Караджова, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл. 489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на РС-Разлог, по местонахождение на процесното МПС, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 21.09.2020 год. в 10:45 часа, в сградата на РС-Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.