Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20197960400356/2019 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20197960400356/2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 24.07.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 09.00 часа на 28.07.2020 год. до 17.00 часа на 28.08.2020 год. на следния недвижимия имот, собственост на длъжника „БУЛАВТОГАЗ“ ЕООД, а именно: СГРАДА с идентификатор 65334.202.61.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 42/12.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Сандански, п.к. 2800, Индустриална зона м. „Соколовец“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.61, застроена площ от 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, съгласно Справка по кадастралната карта, издадена от СГКК-Благоевград.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 4 992.00 лева /четири хиляди, девестотин деветдесет и два лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания – гр. Сандански, под дв.вх.регдв.вх.рег. № 1613/28.06.2019 г., Акт № 84, том 1.

Забележка:

I. Съгласно Заповед №ДК-02-ЮЗР – 8 от 16.07.2018 г. на Началника на РДНСК Югозападен район инж. Пламен Трифонов, приложена в кориците на изпълнителното дело, след извършена проверка, „БУЛАВТОГАЗ” ЕООД, ЕИК 101078832, е определен като извършител и собственик на гореописаното имущество, като на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, вр. чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ, със същата е наредено:

  1. 1. Да бъде премахнат незаконния строеж „Бензиностанция – комбинирана колонка за бензин и дизел, метална конструкция – козирка и подземни резервоари за бензин и дизел“, находящ се в поземлен имот № 162, м. „Соколовец“, Промишлена зона на гр. Сандански /ПИ с идентификатор 65334.202.61 по КК на гр. Сандански/,звършен от „Булавтогаз“ ЕООД, ЕИК 101078832, със седалище и адрес на завление: гр. София, р-н Овча купел, ж.к. „Суходол“, ул. „Кирил Христов“ № 51, с управител Вероника Мирчова Стоименова.
  2. 2. След влизане в сила на настоящата заповед, да се отправи покана до извьршителя на строежа – „Булавтогаз“ ЕООД за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, по реда на чл. 277 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
  3. 3. При неспазване срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на ДНСК, за сметка на извършителя на строежа – „Булавтогаз“ ЕООД, ЕИК 101078832, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ж.к. „Суходол“, ул. „Кирил Христов“ № 51, с управител Вероника Мирчова Стоименова, по рада на чл. 225, ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13 от 2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за гмахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК“.

Съгласно доказателства, съдържащи се в кориците на изпълнителното дело, дружеството „БУЛАВТОГАЗ“ ЕООД с ЕИК 101078832 е депозирало Жалба срещу Заповед № ДК-02-ЮЗР – 8 от 16.07.2018 г. на началника на РДНСК Югозападен район инж. Пламен Трифонов, по повод на което е постановено Решение № 2637 от 11/12/2019 г. на Административен съд – Благоевград, с което се отхвърля Жалбата срещу Заповед № ДК-02-ЮЗР – 8 от 16.07.2018 г.

Към настоящия момент Заповед №ДК-02-ЮЗР – 8 от 16.07.2018 г. на Началника на РДНСК Югозападен район инж. Пламен Трифонов не е влязла в сила, поради обжалване Решение № 2637 от 11/12/2019 г. на Административен съд – Благоевград пред ВАС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му гр. Сандански, п.к. 2800, Индустриална зона м. „Соколовец“, ет.1, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Красимир Лазаров Веселински и Димитър Янев Солунов.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 31.08.2020 год. в 10.30 часа, в сградата на РС-Сандански, присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мн

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.