Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400974/15 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр. Петрич, ул. ”Полковник Дрангов”№ 10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400974/15 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 24.07.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан от 9.00 часа на 27.07.2020 г. до 17.00 часа на 27.08.2020 г., на следните недвижими имоти, собственост на „Килдеър Ски Кънстракшън“ ООД, а именно:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.175, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 175,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м , Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.176, 02676.155.115.1.174, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.160.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 120 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 84 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 176, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа, Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.177, 02676.155.115.1.175, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.160.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 122 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 85 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 55/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.177, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 177, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда,Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.94, 02676.155.115.1.176, Под обекта: няма, Над обекта: няма.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 123 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 86 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 53/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.178, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81 /10.12.2009 г. / 10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 178,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1,Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа,Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.179, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 124 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 87 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 53/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.179, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г.  на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 179, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда,Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа,Ниво: 1,Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.178, 02676.155.115.1.180, Под обекта: няма,Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 201 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 125 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 88 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 53/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.162, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. 0,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 37.80 кв.м, Прилежащи части: 9.72 кв.м.ид.ч-ти общи части от общите части на сградата, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.161, 02676.155.115.1.163, Под обекта: 02676.155.115.1.172, 02676.155.115.1.171, 02676.155.115.1.170, 02676.155.115.1.158, Над обекта: 02676.155.115.1.25, 02676.155.115.1.102.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 72 от 08.01.2013 год., том 1, акт № 52 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 53/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 17 477.60 лева /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.163, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрен със Заповед РД-18-81 /10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. 0, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 25.15 кв.м,  Прилежащи части: 6.47 кв.м.ид.ч-ти общи части от общите части на сградата, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.162, 02676.155.115.1.164, Под обекта: 02676.155.115.1.158, Над обекта: 02676.155.115.1.102,

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011 г.

3. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 71 от 08.01.2013 год., том 1, акт № 51 / 2013 г.

4. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015 г.

5. Вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1364 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 53/ 2017 г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  11 625.60 лева /единадесет хиляди шестстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез дружеството назначено за пазач – „Ъплифт” ЕООД, представлявано от управителя Петър Иванов Иванов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик, до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имота, за който участва кандидата, описан в Обявлението. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

На 28.08.2020 г. в  10:30 часа, в сградата на РС – Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.