Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400975/15 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул. ”Полковник Дрангов”№ 10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400975/15 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 24.07.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 27.07.2020 г. до 17.00 часа на 27.08.2020 г., на следните недвижими имоти, собственост на „Килдеър Ски Кънстракшън“ ООД, а именно:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.180, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г.  на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 180,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имо тс идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ: 17.00 кв.м Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.179, 02676.155.115.1.181, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 126 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 89 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.181, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 181,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда,Брой нива на обекта: 1Посочена в документа площ: 1,7.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа,Ниво: 1,Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.180, 02676.155.115.1.182, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 127 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 90 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.182, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 182,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа,Ниво: 1,Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.181, 02676.155.115.1.183, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 128 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 91 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.183, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 183,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда,Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа,Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.182,02676.155.115.1.184,Под обекта: няма, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 57 от 08.01.2013 год., том 1, акт № 37 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. -1, гараж 184, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 17.00 кв.м, Прилежащи части: 3.50кв.м.ид.ч-ти от общите части на сградата+11кв.м обсл.площ м.хале и рампа, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.183, 02676.155.115.1.91, Под обекта: 02676.155.115.1.169, Над обекта: 02676.155.115.1.159.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 129 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 92 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  4 193.60 лева /четири хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.160, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. 0, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 37.80 кв.м, Прилежащи части: 9.72 кв.м.ид.ч-ти общи части от общите части на сградата, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:, На същия етаж: 02676.155.115.1.161, Под обекта: 02676.155.115.1.176, 02676.155.115.1.175, 02676.155.115.1.174, 02676.155.115.1.173, Над обекта: 02676.155.115.1.24, 02676.155.115.1.23.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 131 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 94 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  13 988.00 лева /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.161, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, ет. 0,Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност,Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 37.80 кв.м, Прилежащи части: 9.72 кв.м.ид.ч-ти общи части от общите части на сградата,Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.155.115.1.160, 02676.155.115.1.162, Под обекта: 02676.155.115.1.174, 02676.155.115.1.173, 02676.155.115.1.172, 02676.155.115.1.171, Над обекта: 02676.155.115.1.23, 02676.155.115.1.24, 02676.155.115.1.2.

Тежести за имота:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008г.

2. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1544, от 31.05.2011 год., том 1, акт № 60 / 2011г.

3. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 121 от 10.01.2013 год., том 1, акт № 84 / 2013г.

4. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3947 от 23.09.2015 год., том 4, акт № 52/ 2015г.

5. вписани възбрани в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 1365 от 18.04.2017 год., том 2, акт № 54/ 2017г.

6. Подновяване/новиране на договорна ипотека вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 165 от 22.01.2018 год., том 1, акт № 61/ 2018 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е  13 988.00 лева /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС,

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Банско, п.к. 2770, м.“Асаница“, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез дружеството назначено за пазач – „Ъплифт” ЕООД, представлявано от управителя Петър Иванов Иванов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик, до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имота, за който участва кандидата, описан в Обявлението. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

На 28.08.2020 г. в  11:00 часа, в сградата на РС – Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл.492, ал.1 ГПК/.

Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.