Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20147960400309

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400309/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.06.2020 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл. 487. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 9.00 часа на 22.06.2020 г. до 17.00 часа на 22.07.2020 г., на недвижими имоти, собственост на длъжника по делото: ”Метал – Кимс” ООД, ипотекирани в полза на  взискателя:”УниКредит Булбанк” АД, съгласно: Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Сандански в дв.вх.рег. № 1976/10.09.2014г., Акт № 85, т. 1, а именно: Недвижими имоти, находящи се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, разположени в сграда №2 (две), разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.808 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и осем) и 65334,300.3202 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две) и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 65334.300.3202 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с трайно предназначение на територията „урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „комплексно застрояване”, с адрес на поземления имот: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „Банска” № 2 – 4, с площ на поземления имот по скица № 15-168071 – 29.05.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)-гр. Благоевград 4 074 кв.м. (четири хиляди и седемдесет и четири квадратни метра), номер по предходен план: 851, 2849 „в”, „г” (осемстотин петдесет и едно, две хиляди осемстотин четиридесет и девет, буква „в”, буква „г”), квартал 40 (четиридесет), парцел 6 (шест), при съседи на имота, съгласно цитираната по-горе скица: поземлени имоти с идентификатори: 65334.300.3734 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди седемстотин тридесет и четири); 65334.300.3220 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и двадесет); 65334.300.3213 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и тринадесет); 65334.300.3200 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди и двеста); 65334.300.808 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и осем), които недвижими имотисграда и поземлен имот са описани в документ за собственост – нотариален акт за покупка – продажба на недвижим имот № 76, том I, д. № 63/2009г. по описа на нотариус № 286 по регистъра на Нотариалната камара, вписан в СВ – Сандански с вх.рег. № 727/15.04.2009г., акт №146, том 3, д. № 603/2009г., като: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКА ЧАСТ с деклариран административен адрес: гр. Сандански, ул. „Банска“ №4, изградена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI (шести), отреден за имоти планоснимачни №№№ 851 (осемстотин петдесет и едно), 2849 в (две хиляди осемстотин четиридесет и девет буква „в“) и 2849 г (две хиляди осемстотин четиридесет и девет буква „г“) в квартал 40 (четиридесети), по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с площ на целия имот от 4 074.34 кв.м. (четири хиляди и седемдесет и четири ияло и тридесет и четири стотни квадратни метра), при съседи на имота: УПИ I (първи), УПИ III (три), от две страни улица, цялата сграда с разгъната застроена площ от 8440.76 кв.м. (осем хиляди четиристотин и четиридесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра) а именно:

1.1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и деветнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Сандански, община Сандански. област Благоевград, одобрени със заповед РД-18-80/11.11.2009г., на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед — няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „Банска” 4, вх.А, ет. -1, обект: Магазин 22, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на обекта — 18.71 кв.м. (осемнадесет цяло седемдесет и една стотни квадратни метра), прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата = 7.92 кв.м. и от правото на строеж, ниво 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж – 65334.300.3202.2.220 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и двадесет), 65334.300.3202.2.218 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и осемнадесет), под обекта: 65334.300.3202.2.200 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста), над обекта: 65334.300.3202.2.116 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и шестнадесет), 65334.300.3202.2.117 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и седемнадесет), който самостоятелен обект е описан в цитирания нотариален акт като МАГАЗИН М 22 /двадесет и две/, със застроена площ 18,71 (осемнадесет цяло и седемдесет и една стотни) квадратни метра, находящ се на кота -3. 50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра на гореописаната сграда, при граници: магазин М25 (двадесет и пет), тоалетна, помещение за ел. табло, кафе-аперитив, фоайе и коридори, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата равняващи се на 7,92 (седем ияло и деветдесет и две стотни) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, който недвижим имот (магазин М22) е образуван на основание одобрен архитектурен проект по чл.154 ал.5 от Закона за устройство на територията от 29.02.2008г. на Главния архитект на община Сандански от следния недвижим имот по първоначалния архитектурен проект № 75/08.06.2005г. на Гл. Архитект на община Сандански, а именно: МАГАЗИН № 56 /петдесет и шест/ с площ от 18,93 кв.м. /осемнадесет цяло деветдесет и три стотни кв.м./, при съседи: магазин 55 (петдесет и пет), магазин 57(петдесет и седем), магазин 58 (петдесет и осем), тоалетна за персонал-жени и коридор.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимия имот/маг.22/ е 15,412.66 лева, определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. – 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

1.2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.218 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със заповед РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР. с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800. ул. „Банска” № 4, вх.А, ет. -1, обект: Магазин 25, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта 1 (едно), с площ на обекта – 66.01 кв.м. (шестдесет и шест цяло и една стотни квадратни метра), прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата = 27.93 кв.м. и от правото на строеж, ниво 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и деветнадесет), 65334.300.3202.2.217 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и седемнадесет); под обекта: 65334.300.3202.2.200 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста); над обекта: 65334.300.3202.2.119 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и деветнадесет), 65334.300.3202.2.118 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и осемнадесет), 65334.300.3202.2.117 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и седемнадесет), 65334.300.3202.2.225 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста двадесет и пет), който самостоятелен обект е описан в цитирания нотариален акт като МАГАЗИН М25, /двадесет и пет/, със застроена площ 66,01 (шестдесет и шест цяло и една стотни) квадратни метра, находящ се на кота -3, 50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра на гореописаната сграда, при граници: коридор, помещение за охрана, тоалетна, магазин М22 (двадесет и две), фоайе и коридори, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата равняващи се на 27,93 (двадесет и седем цяло и деветдесет и три стотни) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, който недвижим имот (магазин М25) е образуван на основание одобрен архитектурен проект по чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията от 29.02.2008г. на Главния архитект на община Сандански от следните недвижими имоти по първоначалния архитектурен проект № 75/08.06.2005г. на Гл. Архитект на община Сандански, а именно: МАГАЗИН № 57 /петдесет и седем/ с площ от 21,78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни кв.м./, при съседи: магазин № 56 (петдесет и шест), магазин № 58 (петдесет и осем), от две страни коридор, и МАГАЗИН № 58 /петдесет и осем/ с плот от 41,3 кв.м. /четиридесет и едно цяло и три десети кв.м./, при съседи: магазин 57(петдесет и седем), магазин № 56 (петдесет и шест), помещение за охрана, тоалетна персонал – жени, тоалетна персонал – мъже и коридор.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимия имот/маг.25/ е 59,784.89 лева, определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. – 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

1.3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.220 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със заповед РД-18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК. последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800. ул. „Банска” 4. вх.А. ет. -1, обект кафе – аператив, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта 1 (едно). с площ на обекта – 12,80 кв.м. (дванадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата = 5.42 кв.м. и от правото на строеж, ниво 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста и деветнадесет); под обекта: 65334.300.3202.2.200 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста); над обекта: 65334.300.3202.2.116 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, сто и шестнадесет), който самостоятелен обект е описан в цитирания нотариален акт като Кафе – аперитив със застроена площ 12,80 (дванадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, находящ се на кота -3. 50 /минус. три цяло и петдесет стотни) метра на гореописаната сграда, при граници: фоайе и коридори, магазин М22 (двадесет и две), помещение за ел. табло, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,42 (пет цяло и четиридесет и две стотни) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, който недвижим имот (кафе – аперитив) е образуван на основание одобрен архитектурен проект по чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията от 29.02.2008г. на Главния архитект на община Сандански от следния недвижим имот по първоначалния архитектурен проект № 75/08.06.2005г. на Гл. Архитект на община Сандански, а именно: част от МАГАЗИН № 55 /петдесет и пет/ с площ от 15,85 кв.м. /петнадесет цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, при съседи: магазин 56 (петдесет и шест), фоайе – проходи, тоалетна – персонал – жени и коридор.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимия имот/кафе – аператиф/ е 8,946.57 лева, определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без ДДС .

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. – 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

За обезпечение вземането на взискателя:“УниКредит Булбанк“ АД, е вписана: Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Сандански в дв.вх.рег. № 1976/10.09.2014г., Акт № 85, т. 1.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 23.07.2020год. в 10.00 часа, в сградата на РС-Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

19.06.2020г.

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.