Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изп.дело № 20127960401320/2012 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20127960401320/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 08.06.2020 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 10.06.2020 год. до 17.00 часа на 10.07.2020 год., на недвижимия имот, собственост на ипотекарния длъжник Георги Станиславов Хаджиев, чрез неговите родители и законни представители – Станислав Георгиев Хаджиев и Даниела Георгиева Хаджиева, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.602.2974.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850, ул.“Генерал Скобелев“ № 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2974, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: прилежащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.2974.1.4, под обекта: няма, над обекта: 56126.602.2974.1.1, собственост на Станка Георгиева Хаджиева, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 17617/28.09.2012 год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.602.2974.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850, ул.“Генерал Скобелев“ № 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2974, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: няма данни, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.2974.1.3, под обекта: няма, над обекта: 56126.602.2974.1.1, собственост на Станка Георгиева Хаджиева, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 17618/28.09.2012 год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, който имот е идентичен с ГАРАЖЕН ЕТАЖ състоящ се от гараж и четири помещения от двуетажната масивна жилищна сграда, състояща се от два жилищни етажа и гаражен етаж, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV - 2974 /четвърти, имот с планоснимачен номер две хиляди деветстотин седемдесет и четвърти/, в квартал 167 А /сто шестдесет и седеми, буква „А“/ по плана на град Петрич от 1988 год., с площ на целия УПИ от 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, при съседи на УПИ: север-улица с о.т. 136-114, запад-УПИ ІІІ, юг-УПИ ХVІІ и изток-УПИ V, както и с припадащите се идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота:

1. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 212/20.02.2004 год., акт № 23, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД;

2. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 243/27.02.2004 год., акт № 26, том 1, в  Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД;

3. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 326/21.02.2005 год., акт № 40, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД;

4. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 827/04.04.2007 год., акт № 106, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД, като същата е подновена/новирана. Подновяването/новирането е вписано под дв.вх.рег. № 464/15.03.2017 год., акт № 96, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД;

5. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 22.10.2012 год. в дв.вх.рег. № 1777/22.10.2012 год., акт № 188, том 1, парт. номера- 16343, 16344  от Съдия по вписванията при РС- Петрич.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 31 151.20 лева /тридесет и една хиляди сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД, се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 13.07.2020 год. в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

гр.Петрич

08.06.2020г.                                             ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.