Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20167960400760/2016 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400760/2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 04.06.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 05.06.2020 г. до 17.00 часа на 06.07.2020 г., на недвижими имоти, понастоящем собственост на ипотекарния длъжник по делото: „ЕМ АЙ ВИ КОРПОРЕЙШЪН“ АД, а ИМЕННО:

  1. I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.166.107 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-01-386/ 23.08.2011 г. на Началника на СГКК-Благоевград, с адрес на имота: град Петрич, местност АЛМАЛЪК-ОМОНДРОС, (с променено предназначение с решение № ОД- 03-11/ 12.10.2004 г. на ОД “Земеделие и гори” – Благоевград), с площ на целия имот по кадастрална скица от 2 749.00 кв.м. (две хиляди седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – За шивашка промишленост, номер на имота по предходен план — 166051 (сто шестдесет и шест хиляди петдесет и едно), парцел I (първи), при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор 56126.166.108 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и осем); поземлен имот с идентификатор 56126.166.101 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и едно); поземлен имот с идентификатор 56126.166.18 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 56126.166.17 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, седемнадесет) и поземлен имот с идентификатор 56126.166.23 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, двадесет и три), ВЕДНО с построените в същия поземлен имот СГРАДА с идентификатор 56126.166.107.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-01-386/ 23.08.2011 г. на Началника на СГКК-Благоевград, с предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, брой етажи – 1 (един), със застроена площ по кадастрална скица от 1 482.00 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и два квадратни метра), с адрес на сградата: град Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), местност “АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ”, разположена в описания по-горе поземлен имот с идентификатор 56126.166.107 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем), както и СГРАДА с идентификатор 56126.166.107.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.11.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-01-386/ 23.08.2011г. на Началника на СГКК-Благоевград, с предназначение – АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, брой етажи – 2 (два), със застроена площ по кадастрална скица от 218.00 кв.м. (двеста и осемнадесет квадратни метра), с адрес на сградата град Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), местност “АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ”, разположена в описания по-горе поземлен имот с идентификатор 56126.166.107 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем), и които описани по-горе поземлен имот и сгради, съгласно представени документи за собственост са идентични с урегулиран поземлен имот I -166051 (първи, отреден за поземлен имот с кадастрален номер сто шестдесет и шест хиляди и петдесет и едно) е площ на имота от 2 749,50 кв.м. (две хиляди седемстотин четиридесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), находящ се в местността “АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ”, в землището на град Петрич, който имот е отреден за “Производствено-складови дейности – шивашки дейности”, ведно с находящия се в същия имот обект „ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ – ШИВАШКИ ЦЕХ” със застроена площ на обекта съгласно одобрен архитектурен проект от 1 690 кв.м. (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 1 970 кв.м. (хиляда деветстотин и седемдесет квадратни метра), който обект е разположен на две нива и включва както следва : на кота + 0.00 (нула) – производствено хале, три броя складови помещения, магазин със склад и санитарен възел, фоайе, столова с кухненски бокс и умивалня, сладкарница със складово помещение и със санитарен възел, помещение за почистване на петна, котелно помещение с баня към него и стая на огняря, две битови стаи за жени и една за мъже, всяка една от тях със санитарни възли, работилница и офис, и на кота + 3.30 (плюс три цяло и тридесет стотни) метра – седем броя офиси, фоайе, стълбищна клетка, зала, два коридора и санитарен възел, както и площадкови ВиК инсталации, септична яма и поливен кладенец, и който обект е построен в гореописания урегулиран поземлен имот съгласно одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж-№-125/19.05.2006 година на Главен архитект на-Община Петрич, и въведен в експлоатация с разрешение за ползване № 26 от 17.06.2011 година на Началник сектор Благоевград при ДНСК- РДНСК-Югозападен район за ползване на строеж „Производствено хале – шивашки цех, площадкови ВиК инсталации, септична яма и поливен кладенец”, ведно с всички други подобрения и приращения в имота при условията на чл.92 от Закона за собствеността.

Тежести за имотите, вписани в Служба по вписвания – гр. Петрич:

  1. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№ 717/17.04.2014год., Акт № 35, том І, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691;
  2. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№ 718/17.04.2014год., Акт № 36, том І, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691;
  3. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№ 719/17.04.2014год., Акт № 37, том І, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691;
  4. Възбрана, с дв.вх.рег.№ 2629/20.12.2016год., т.2, № 14, книга/Възбрани/, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 472 405.51 лева /четиристотин седемдесет и две хиляди, четиристотин и пет лева и петдесет и една стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2, без ДДС.

Забележка: Публичната продажба на недвижимите имоти е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във вр. с чл. 131 от ЗДДС!

  1. II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.166.23 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот : град Петрич, п.к.2850 (две хиляди осемстотин и петдесет) местност „АЛМЛЛЪК-ОМОНДРОС”, с  площ на имота от 4049 (четири хиляди и четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване- за шивашката промишленост, номер на имота по предходен план : 166023 (сто шестдесет и шест хиляди и двадесет и три), при съседи на имота : поземлен имот е идентификатор 56126.166.109 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и девет); поземлен имот с идентификатор 56126.166.108 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и осем); поземлен имот с идентификатор 56126.166.107 (петдесет и шест сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и седем); поземлен имот с идентификатор 56126.166.17 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест,точка, сто шестдесет и шест, точка, седемнадесет), поземлен имот с идентификатор 56126.166.16 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка,  шестнадесет), поземлен имот е идентификатор 56126.166.40 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, четиридесет) и поземлен имот с идентификатор 56126.166.24 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, двадесет и четири).

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания – гр. Петрич:

  1. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№ 2284/28.11.2014год., Акт № 97, том І, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД;
  2. Възбрана, с дв.вх.рег.№ 2022/13.10.2016год., т.1, № 174, книга/Възбрани/, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД,
  3. Възбрана, с дв.вх.рег.№ 2629/20.12.2016год., т.2, № 14, книга/Възбрани/, в полза на: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 75 415.23 лева /седемдесет и пет хиляди, четиристотин и петнадесет лева и двадесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2, без ДДС.

Забележка: Решение № К33-14 от 14.08.2013 г., т. 68 на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, на осн. чл. 24, ал.5,т.2 от ЗОЗЗ, е загубило правно действие, т.е. описаният по-горе недвижим имот по предназначение е земеделска земя.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Петрич, м. „Алмалък Омондрос”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Веселин Георгиев Богоев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 07.07.2020 год. в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

04.06.2020 г. ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.