Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП.ДЕЛО № 20137960400464/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП.ДЕЛО № 20137960400464/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.06.2020 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 02.06.2020 г. до 17.00 часа на 02.07.2020 г., на недвижими имоти, собственост на длъжника по изпълнителното дело: „Агер” ЕООД, а именно:

1. АПАРТАМЕНТ №3 /три/ със застроена площ от 107,36кв.м. / сто и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, намиращ се на кота + 3,20 /плюс три цяло и двадесет стотни/, югоизточно изложение, находящ се на първи жилищен етаж от пететажната жилищна сграда, която ще бъде построена в Урегулиран поземлен парцел XIX /деветнадесети/ от квартал 255 /двеста петдесет и пет/ по сега действуващият Дворищно-регулационен план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 824/ 03.12.2001 година, издадена от Кмета на общината, с площ за имота от 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: от изток – УПИ – на „Петрол“ АД, от запад – УПИ -парцел IX /девети/ и УПИ – парцел Ш /трети/ , от север- УПИ – парцел III /трети/ , от юг – улица, при съседи за апартамента: от запад — апартамент №4 /четири/; от север – апартамент №2 /две/; от изток -двор; от юг -двор; отгоре – апартамент № 10/десет/; отдолу – магазини, ведно с избено помещение № 1 /едно/, със застроена площ от 8,11кв.м. /осем цяло и единадесет.стотни квадратни метра/, при съседи: от юг – двор; от запад – калкан, от изток – коридор; от север – мазе № 2/две/, ведно 0,0306 % /нула цяло и триста и шест десетохиляднн. процента/ идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 26,346 кв.м. /двадесет и шест цяло и триста четиридесет и шест хилядни квадратни метра/, и ведно със съответна част от идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на  недвижимия имот е 38 868.26 лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.
2. Паркомясто № 6 (шест) със застроена площ от 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота – 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, която ще бъде построена в Урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/ от квартал 255 /двеста петдесет и пет/ по сега действуващият дворищно-регулационен план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 824/ 03.12.2001година, издадена от Кмета на общината, с площ за имота от 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра при съседи за имота по скица: от изток – УПИ – на „Петрол“ АД, от запад – УПИ- парцел IX /девети/ и УПИ – парцел III /трети/ , от север- УПИ – парцел III /трети/; от юг – улица, при съседи: от изток – мазе №13 /тринадесет/ и мазе №14 /четиринадесет/ от юг – двор; от запад – коридор , от север – паркомясто №7/седем/.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на  недвижимия имот е 2 315.54 лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.
3. ПАРКОМЯСТО № 10 (десет) със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота – 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, която ще бъде -построена в Урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/ от квартал 255 /двеста петдесет и пет/ по сега действуващият дворищно-регулационен план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 824/ 03.12.2001 година, издадена от кмета на общината, с площ за имота от 1 200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: от изток- УПИ- на „Петрол“ АД, от запад- УПИ- парцел IХ /девети/ и УПИ- парцел III /трети/, от север- УПИ- парцел III /трети/; от юг- улица, при съседи: от изток- двор; от юг- паркомясто № 9 /девет/; от запад- коридор, от север- двор, съгласно Нотариален акт за учредяване право на строеж върху недвижим имот № 45, том XI, рег. № 16724, дело № 1971 от 2007г. на Нотариус Ваня Бумбарова, вписан в рег. на НК под № 507, вписан в Служба по вписвания при РС- гр.Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 4330/28.12.2007г., Акт № 10, том XVIII, дело № 3864/07г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на  недвижимия имот е 2 315.54 лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имотите, вписани в Служба по вписвания при РС- Гоце Делчев: 1. На 24.10.2013 год., по молба на ЧСИ Шукри Дервиш е вписана възбрана в дв. вх. рег. № 4091/24.10.2013 год., акт № 169, том 1 в Служба по вписванията при РС – Гоце Делчев; 2. На 11.05.2017 год., по молба на ЧСИ Виолина Тозева е вписана възбрана в дв. вх. рег. № 2202/11.05.2017 год., акт № 43, том 1 в Служба по вписванията при РС – Гоце Делчев.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Гоце Делчев, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Крум Иванов Стойков /тел.: 0898666635/.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 03.07.2020 год. в 11.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

01.06.2020 г.                          ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………..

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.