Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изп.дело № 20107960400722

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20107960400722

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.03.2020 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег. № 796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 19.03.2020 год. до 17.00 часа на 21.04.2020 год., на недвижим имот, собственост на Васил Кирилов Захариев и Недка Петрова Захариева-ипотекарен длъжник, а именно:

Първи жилищен етаж със застроена площ от 108.45/сто и осем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/ от ДВУЕТАЖНА ДВУХАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен номер 808/осемстотин и осем/ от квартал 111/сто и единадесет/ по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992год. на кмета на общината, с площ за целия парцел от 503/петстотин и три/квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот по скица: от изток – УПИ – парцел VІІІ /осми/ и ІХ /девети/, от запад – улица, от север – УПИ/парцел/ ІІ /втори/, от юг – УПИ парцел ІV/четвърти/ и VІ /шести/ ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и 1/2/една втора/ идеална част от правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота:

1. Законна ипотека, вписана в Службата по вписвания при РС- Гоце Делчев в дв. вх. рег. № 1987/ 27.06.2008г., Акт № 5, том І /Подновяване на законна ипотека, вписано в Службата по вписвания при РС- Гоце Делчев в дв. вх. рег. № 3284/20.07.2018г., Акт № 7, том І, за обезпечение вземането на „Банка ДСК” ЕАД;

2. Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС- Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 2270/ 23.05.2013г., Акт № 86, том I, по молба на ЧСИ Шукри Дервиш за обезпечение вземането на взискателя.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 36 243.53 лева /тридесет и шест хиляди двеста четиридесет и три лева и петдесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Гоце Делчев всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иван Георгиев Маринов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Гоце Делчев по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 22.04.2020 год. в 11.00 часа, в сградата на РС – Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

13.03.2020г.                                             ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

мс                                                                                                                                             /Шукри Дервиш/

Comments are closed.