Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20107960400717/2010 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20107960400717/2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 19.03.2020 г. до 17.00 часа на 21.04.2020 г., на недвижими имоти, собственост на длъжника по делото – Кирил Иванов Гелемеров, а именно:

½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул.,,ГАЛАКТИОН ХИЛЕНДАРСКИ‘‘ № 6, площ: 567 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2124, квартал: 55, парцел VI, съседи: 17395.501.9087, 17395.501.2132, 17395.501.2125, 17395.501.9088, съгласно Скица на поземлен имот № 15905/24.09.2010 г., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, ВЕДНО със Сграда с идентификатор 17395.501.2124.1, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул.,,ГАЛАКТИОН ХИЛЕНДАРСКИ‘‘ № 6, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, застроена площ: 149 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съгласно Скица на сграда № 15906/24.09.2010 г., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, които имоти съгласно Молба за вписване на законна ипотека, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд-Гоце Делчев в дв.вх.рег.№ 2015 от 28.06.2007 г., акт № 8, том 1, представляват: 1/2 /една втора/ ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-2124 /шести за имот планоснимачен номер две хиляди сто двадесет и четири/ от кв.55 /петдесет и пет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 г., с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., при съседи: от две страни улица, наследници на Васил Делигьозов и наследници на Ангел Гущанов, ведно със застроената в западната част на имота от към съседа от две страни улица ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 145.53 /сто четиридесет и пет квадратни метра и петдесет и три квадратни сантимитра/ квадратни метра.

Тежести за имотите, вписани в Служба по вписванията при Районен Съд-Гоце Делчев: 1. Законна ипотека, вписана в дв.вх.рег. № 2015/28.06.2007 г., Акт № 8, том 1, в полза на ,,Банка ДСК‘‘ ЕАД, и с отбелязване: подновяване / новиране на Договорна ипотека, вписано в дв.вх.рег. № 2623/19.06.2017 г., Акт № 139, том 1, в полза на ,,ОТП Факторинг България‘‘ ЕАД; 2. Възбрана, вписана в дв.вх.рег.№ 1918/27.07.2009 г., Акт № 54, том 1, в полза на Георги Иванов Шалев; 3. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 по ИД № 20107960400717, на 16.12.2010 г., вписана в дв.вх.рег.№ 2567/16.12.2010 г., Акт № 130, том 1, парт.№ 5813, 5814; 4. Договор за цесия, вписан в дв.вх.рег.№ 308/09.02.2012 г., Акт № 13, том 1.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимите имоти е 100 873.38 лева /сто хиляди осемстотин седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Гоце Делчев, ул.,,Галактион Хилендарски” № 6, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач Костадин Илиев Тиганчев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същите. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 при „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Гоце Делчев, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 22.04.2020 год. в 11.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

13.03.2020 г.                     ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

мг                                /Шукри Дервиш/

Comments are closed.