Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20197960400414

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20197960400414/2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 19.03.2020 год. до 17.00 часа на 21.04.2020 год., на недвижими имоти, собственост на длъжника „ЕВАЛКО ТЕКСТИЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ЕООД, представлявано от управителя ДЗУЛИС АЛЕКСАНДРОС ЕВАНГЕЛОС, ЕИК 101060542, а именно:

А) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.621.42.9.2, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г./10.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул.,,Свобода‘‘ № 1, ет. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.621.42, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 648.00 кв.м., прилежащи части: …, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 04279.621.42.9.3, под обекта: 04279.621.42.9.1, над обекта: няма, който обект, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 52, Том VI, рег. № 12749, дело № 823 от 2013 г. по описа на нотариус Искра Кутева, вписан в Сл. по Вп. – гр. Благоевград под дв.вх. № 5256/12.12.2013 год., акт № 91, Tом II /2013 г., книга /Договорни ипотеки/, представлява: Самостоятелен обект в сграда, с предназначение “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, заснет с идентификатор 04279.621.42.9.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две точка девет точка две), находящ се в сграда с идентификатор 04279.621.42.9 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две точка девет), изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.621.42 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две), с площ 648.00 (шестстотин четиридесет и осем) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК- Благоевград, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Свобода” № 1 (едно), етаж 2 (втори), брой нива на обекта – 1 /едно/, при граници (съседи): на същия етаж: 04279.621.42.9.3; под обекта:  04279.621.42.9.1 и над обекта: няма, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който недвижим имот съгласно документ за собственост представлява: ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ НА ИНЖЕНЕРНО БИТОВ КОРПУС МЕЖДУ ОСИ 16 (шестнадесет) и 39 (тридесет и девет), с площ 648.00 (шестстотин четиридесет и осем) квадратни метра и стълбищна клетка между оси 16 (шестнадесет) и 24 (двадесет и четири), както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Б) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.621.42.10.2, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г./10.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул.,,Свобода‘‘ № 1, ет. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.621.42, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 1 008.00 кв.м., прилежащи части: …, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 04279.621.42.10.1, над обекта: 04279.621.42.10.3, който обект, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 52, Том VI, рег. № 12749, дело № 823 от 2013 г. по описа на нотариус Искра Кутева, вписан в Сл. по Вп. – гр. Благоевград под дв.вх. № 5256/12.12.2013 год., акт № 91, Tом II/ 2013 г., книга /Договорни ипотеки/, представлява:  Самостоятелен обект в сграда, с предназначение “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, заснет с идентификатор 04279.621.42.10.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две точка десет точка две), находящ се в сграда с идентификатор 04279.621.42.10 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две точка десет), изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.621.42 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и едно точка четиридесет и две), с площ 1 008.00 (хиляда и осем) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК- Благоевград, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Свобода” № 1 (едно), етаж 2 (втори), брой нива на обекта – 1 /едно/, при граници (съседи): под обекта:  04279.621.42.10.1; над обекта: 04279.621.42.10.3, на същия етаж: няма, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който недвижим имот съгласно документ за собственост представлява: ИНЖЕНЕРНО БИТОВ КОРПУС МЕЖДУ ОСИ 24 (двадесет и четвърти) и 39 (тридесет и девет), с площ 1 008.00 (хиляда и осем) квадратни метра, включително и две стълбищни клетки, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Недвижимите имоти, описани в букви „А“ и „Б“ на настоящия нотариален акт, с обща площ съгласно документа за собственост от 1656 (хиляда шестстотин петдесет и шест) квадратни метра, съгласно архитектурен проект, одобрен на 16.11.2000 година, одобрен екзекутив от 30.07.2001 г. и Акт за узаконяване № 79/24.04.2001 г. представляват:

Самостоятелно обособени обекти от ШИВАШКИ ЦЕХ (представляващ преустройство и промяна на предназначението на част от втория етаж на инженерно битов корпус на „Инкомс – ЕМ“ АД, Благоевград – бивше „ЗМК“ в шивашки цех), находящ се на втори етаж в един от корпусите на ЗМК, целият състоящ се от пет отделни помещения, като предназначението му е „производство на трикотаж“, които самостоятелни обекти се състоят от:

Първо помещение от ос 39 (тридесет и девет) до ос 33 (тридесет и три), в което е разположено шивално помещение с площ 283.55 (двеста осемдесет и три цяло и петдесет и пет стотни) квадратни метра, предназначено за четиридесет и три броя машини, както и фоайе с площ 30.56 (тридесет цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, два офиса с обща площ 24.38 (двадесет и четири цяло и тридесет и осем стотни) квадратни метра, санитарни помещения с две клетки, предверие и умивалник всяко от тях, с обща площ 29.83 (двадесет и девет цяло и осемдесет и три стотни) квадратни метра и битова стая с площ 11.67 (единадесет цяло и шестдесет и седем стотни) квадратни метра.

Второ помещение от ос 32 (тридесет две) до ос 28 (двадесет и осем) свързано с първото помещение, чрез фоайе, с площ 35.11 (тридесет и пет цяло и единадесет стотни) квадратни метра и представлява: шивално помещение с площ 239.33 (двеста тридесет и девет цяло тридесет и три стотни) квадратни метра и гладачно помещение с площ 107.30 (сто и седем цяло тридесет стотни) квадратни метра, както и офис № 1 (едно) с площ 8.52 (осем цяло петдесет и две стотни) квадратни метра, офис № 2 (две) с площ 12.54 (дванадесет цяло петдесет и четири стотни) квадратни метра и офис № 3 (три) с площ 10.40 (десет цяло  и четиридесет стотни) квадратни метра, разположени на същото ниво. Между ос 28 (двадесет и осем)  и 27 (двадесет и седем) – два броя санитарни възли с обща площ 24.26 (двадесет и четири цяло двадесет и шест стотни) квадратни метра, с по две клетки, съответно всяко от тях с предверие и с умивалник. На същото ниво има изградени и стая за почистване на петна с площ 11.79 (единадесет цяло и седемдесет и девет стотни) квадратни метра, както и съблекалня за персонала с площ 35.45 (тридесет и пет цяло четиридесет и пет стотни) квадратни метра, разположена между ос 27 (двадесет и седем) и ос 25 (двадесет и пет), ВЕДНО с нафтово и котелно помещения, неразделно вързани със същото помещение.

Третото помещение от ос 24 (двадесет и четири) до ос 18 (осемнадесет) са разположени: шивално помещение с площ 366.36 (триста шестдесет и шест цяло тридесет и шест стотни) квадратни метра, офис с площ 20.29 (двадесет цяло  и двадесет и девет стотни) квадратни метра, склад с площ 15.35 (петнадесет цяло и тридесет и пет стотни) квадратни метра и нафтово и котелно помещение с обща площ 15.43 (петнадесет цяло и четиридесет и три стотни) квадратни метра.

Четвърто помещение от ос 18 (осемнадесет) до ос 16 (шестнадесет) са разположени: магазин за продажба с площ: 131.25 (сто тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни) квадратни метра, битов склад с площ 25.55 (двадесет и пет цяло и петдесет и пет стотни) квадратни метра.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимите имоти е 366 000.00 лв. / триста и шестдесет и шест хиляди лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Забележка: На основание чл. 83, ал.5 от ППЗДДС до собственика на вещта е изпратена покана относно упражняване на право на избор по чл. 45, ал.7 от ЗДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Благоевград:

  1. 1. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписванията при РС –Благоевград, под дв. вх. рег. № 253 от 05.02.2010 г., том 1, Акт № 21/2010 г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;
  2. 2. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписванията при РС –Благоевград, под дв. вх. рег. № 254 от 05.02.2010 г., том 1, Акт № 22/2010 г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;
  3. 3. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписванията при РС –Благоевград, под дв. вх. рег. № 3805 от 29.11.2011 г., том 2, Акт № 120/2011 г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;
  4. 4. Договорна ипотека,  вписана в Служба по вписванията при РС –Благоевград, под дв. вх. рег. № 5256 от 12.12.2013 г., том 2, Акт № 91/2013 г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;
  5. 5. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания – гр. Благоевград, под дв.вх.рег. № 3000/ 19.07.2019 год., том 1, Акт № 143/2019 г., в полза на : „Платин Кумаш Дъш Тиджаред Лимитед Ширкети“;

6. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания – гр. Благоевград, под дв.вх.рег. № 3174/ 01.08.2019 год., том 1, Акт № 152/2019 г., в полза на: ТД на НАП, ЕИК 1310631880221.

Имотите  може да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Благоевград, ул. ,,Свобода‘‘ № 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: ДЗУЛИС АЛЕКСАНДРОС ЕВАНГЕЛОС.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Благоевград по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Благоевград, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 22.04.2020 год. в 11.00 часа, в сградата на РС – Благоевград, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

гр. Петрич,

12.03.2020 г.

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/ Шукри Дервиш/

Comments are closed.