Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20147960400478/2014г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400478/2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 10.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 13.03.2020 г. до 17.00 часа на 13.04.2020 г., на недвижими имоти /СОС –  20 Бр./, намиращи се в сграда № 1, разполажена в Поземлен имот с идентификатор 02676.151.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к. 2770, м.“Шипоцко“; площ: 5 267 кв.м. /пет хиляди двеста шестдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи: 02676.151.31; 02676.151.72; 02676.151.22; 02676.151.69; 02676.151.82; 02676.151.57; 02676.151.1609; 02676.151.76, който имот, съгласно нот.акт За Учредяване на Договорна ипотека, вписан с вх.рег. № 6682/10.10.2007год., акт № 172, том 3, дело № 6128/2007год., партидна книга: том 23519, стр.1791 в Служба по вписванията, при РС – Разлог, при Агенция по вписванията представлява: Поземлен имот с №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676/две хиляди шестстотин седемдесет и шест/ в Местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка /пет цяло двеста шестдесет и седем хилядни декара/,образуван от имоти с №№ 151056,151028,151062,151073,151074,151075,151070,151035,151034,151033,151032, при граници и съседи: имот №151082-нива на наследниците на Костадин Петров Тодоров;имот №151069-др.селищна територия на „КП ИМОБИЛИЕН“ ООД; имот №151022-нива на наследниците на Костадин  Петров Тодоров ;имот №151069- др.селищна територия на „КП ИМОБИЛИЕН“ ООД; имот №151072- нива на наследниците на Георги Иванов Гемков;имот №151031-нива на наследниците на Георги Иванов Гемков; 000609-полски път на община Банско;имот №151076-нива на Мария Тодорова Малчова;имот №151057- нива на наследниците на Иван  Костадинов Златев, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград, ведно с правото на строеж върху мястото, включващо правото да се построи Жилищен комплекс за сезонно ползване „Сейнт Дейвис“, със застроена площ от 1 575 кв.м /хиляда петстотин седемдесет и пет квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 8 911 кв.м./осем хиляди деветстотин и единадесет квадратни метра/, съгласно одобрен архитектурен проект от община Банско на 24.11.2006г. и Разрешение за строеж №384/24.11.2006г.,издадено от община Банско, който жилищен комплекс се състои,както следва:

Г/Втори етаж със застроена площ от 1789 кв.м/хиляда седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/,на който етаж са разположени:

Апартамент С17(седемнадесет) с идентификатор 02676.151.63.1.17, със застроена площ от 39.41кв.м./тридесет и девет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А18 с идентификатор 02676.151.63.1.18, външна стена, асансьор и Апартамент С49 с идентификатор 02676.151.63.1.49, ведно с   10.52 кв.м./десет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 61.05 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.С17/ е 30,351.05 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А26(двадесет и шест) с идентификатор 02676.151.63.1.26, със застроена площ от 55.87кв.м/петдесет и пет  цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А27 с идентификатор 02676.151.63.1.27 стълбище и външна стена, ведно с 13.76 кв.м./тринадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 85.77 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А26/ е  43,698.86 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А27(двадесет и седем) с идентификатор 02676.151.63.1.27, със застроена площ от 83.77кв.м/осемдесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, две бани  с тоалетни, дневна с кухня,две спални и тераса, при съседи: коридор,Апартамент А26 с идентификатор 02676.151.63.1.26, външна стена и Апартамент А28 с идентификатор 02676.151.63.1.28, ведно 20.63кв.м./двадесет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 130.25 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А27/ е  65,559.37 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А28(двадесет и осем) с идентификатор 02676.151.63.1.28, със застроена площ от 55.87кв.м/петдесет  и пет  цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А27 с идентификатор 02676.151.63.1.27, стълбище и външна стена, ведно с 13.76кв.м./тринадесет  цяло шестдесет  и  седемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 85.77 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификтор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А28/ е  43,698.86 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А29 (двадесет и девет) с идентификатор 02676.151.63.1.29, със застроена площ от 56.28кв.м/петдесет  и шест  цяло и двадесет  и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор,баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи:коридор, стълбище и две външни стени, ведно с 13.86кв.м./тринадесет  цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 86.41 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А29/ е  44,018.94 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент С37(тридесет и седем)  с идентификатор 02676.151.63.1.37, със застроена площ от 56.35кв.м/тридесет и осем цяло и четиринадесет  стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент С36 с идентификатор 02676.151.63.1.36, външна стена и детски кът, ведно с 10.18кв.м./десет  цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 59.05 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.С37/ е  39,644.80 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент С45(четиридесет и пет ) с идентификатор 02676.151.63.1.45, със застроена площ от 36.83кв.м/тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А44 с идентификатор 02676.151.63.1.44, външна стена и Апартамент С46 с идентификатор 02676.151.63.1.46, ведно с 9.26кв.м./девет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 56.28 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.С45/ е  28,016.82 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент С49(четиридесет и девет) с идентификатор 02676.151.63.1.49, със застроена площ от 38.09кв.м/тридесет и осем цяло и девет стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент С17 с идентификатор 02676.151.63.1.17, външна стена, асансьор и стълбище, ведно с 10.16кв.м./десет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 58.96 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.С49/ е  29,329.82 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Д/ Трети етаж със застроена площ от 1 672 кв.м /хиляда шестстотин седемдесет и два квадратни метра/,на който етаж са разположени:

Апартамент А55(петдесет и пет) с идентификатор 02676.151.63.1.55, със застроена площ от 58.05кв.м/петдесет  и осем  цяло и пет стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А56 с идентификатор 02676.151.63.1.56 и две външни стени, ведно с 14.30кв.м./четиринадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 89.21 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А55/ е  45,405.90 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А56(петдесет и шест) с идентификатор 02676.151.63.1.56, със застроена площ от 57.64кв.м/петдесет  и седем  цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А55 с идентификатор 02676.151.63.1.55, стълбище и външна стена, ведно с 14.20 кв.м./четиринадесет  цяло и двадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 88.56 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А56/ е  45,085.83 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А57(петдесет и седем) с идентификатор 02676.151.63.1.57, със застроена площ от 55.87кв.м/петдесет  и пет  цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А58 с идентификатор 02676.151.63.1.58, стълбище и външна стена, ведно с 13.76кв.м./тринадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 85.77 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А57/ е  43,698.86 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А59(петдесет и девет) с идентификатор 02676.151.63.1.59, със застроена площ от 55.87кв.м/петдесет  и пет  цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А58 с идентификатор 02676.151.63.1.58, стълбище и външна стена, ведно с 13.76кв.м./тринадесет  цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 85.77 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А59/ е  43,698.86 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А60(шестдесет) с идентификатор 02676.151.63.1.60, със застроена площ от 56.28кв.м/петдесет  и шест  цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи:коридор, стълбище и две външни стени, ведно с 13.86кв.м./тринадесет  цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 86.41 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А60/ е  44,018.94 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А61(шестдесети едно) с идентификатор 02676.151.63.1.61, със застроена площ от 56.87кв.м/петдесет  и шест  цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А62 с идентификатор 02676.151.63.1.62  и две външни стени, ведно с 14.88кв.м./четиринадесет  цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 88.45 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А61/ е  45,029.35 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А64(шестдесети четири) с идентификатор 02676.151.63.1.64, със застроена площ от 90.88 кв.м/деветдесет  цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: коридор, Апартамент А63 с идентификатор 02676.151.63.1.63, външна стена и бизнес център, ведно с 23.57  кв.м./двадесет и три  цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 149.16 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А64/ е 72,095.93 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Е/Подпокривен етаж със застроена площ от 1 172кв.м/хиляда сто седемдесет и два квадратни метра/,на който етаж са разположени:

Апартамент С94(деветдесет и четири) с идентификатор 02676.151.63.1.94, разположен на подпокривен етаж от гореописаната сграда, със застроена площ от 30.34/тридесет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна и дневна с кухня, при съседи: коридор, Апартамент А95 с идентификатор 02676.151.63.1.95, външна стена, асансьор и Апартамент С106 с идентификатор 02676.151.63.1.106, ведно с 7.06кв.м/седем  цяло и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 39.83 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.С94/ е  22,518.43 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А97(деветдесет и седем) с идентификатор 02676.151.63.1.97, със застроена площ от 40.42кв.м/четиридесет  цяло и четиридесет  и две стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с тоалетна, дневна с кухня и спалня, при съседи: коридор, Апартамент А96 с идентификатор 02676.151.63.1.96, външна стена и стълбище, ведно с 8.68кв.м./осем цяло и шестдсет и осем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 52.52 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А97/ е  29,573.42 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А98(деветдесет и осем) с идентификатор 02676.151.63.1.98, със застроена площ от 39.21кв.м/тридесет и девет  цяло и двадесет  и една стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с  тоалетна, дневна с кухня и спалня, при съседи: коридор, Апартамент А99 с идентификатор 02676.151.63.1.99, външна стена и стълбище, ведно с 8.42кв.м./осем  цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 50.92 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А98/ е  28,688.02 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А100(сто) с идентификатор 02676.151.63.1.100, със застроена площ от 39.21кв.м/тридесет и девет  цяло и двадесет  и една стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с  тоалетна и дневна с кухня, при съседи: коридор, Апартамент А99 с идентификатор 02676.151.63.1.99, външна стена и стълбище, ведно с 8.42кв.м./осем цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 50.92 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А100/  е  28,688.02 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

Апартамент А101(сто и едно) с идентификатор 02676.151.63.1.101, със застроена площ от 121.33кв.м/сто двадесет  и едно  цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, две бани с тоалетни, тоалетна, дневна с кухня и трапезария, три спални и тераса, при съседи: коридор, стълбище, три външни стени и Апартамент А102 с идентификатор 02676.151.63.1.102, ведно с 27.97кв.м./двадесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и правото на строеж на сградата, ведно с припадащите му се 165.65 кв.м от Поземлен имот  №151063/сто петдесет и една хиляди и шестдесет и три/ с идентификатор 02676.151.63 в землището на гр.Банско с ЕККАТЕ 02676 в местността „Шипоцко“ с площ от 5,267 дка, който поземлен имот е с променено предназначение с Решение №ОД-10/24.08.2006г. на ОД-Земеделие и гори-Благоевград;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижим имот/ап.А101/ е  93,033.44 лева,определена съобразно чл. 494,ал.2 от ГПК/, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, е вписана: Договорна ипотека, вписана в Сл. В при РС – Разлог с вх.рег.№ 6682/10.10.2007 год., Акт № 172, том III, дело № 6128/2007год.,партидна книга:том 23519,стр.1791; Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписана в Сл. В при РС – Разлог с дв.вх.рег.№ 4030/05.10.2017 год.;Акт № 63, том 4, книга/Отбелязвания/; Възбрана наложена на 12.12.2016год. от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№796, вписана в дв.вх.рег.№ 4077/12.10.2016год., Акт № 198, том 4, книга“Възбрани“ в Служба по вписванията, при РС – Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотите може да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в Поземлен имот с №151063, в землището на гр.Банско, в Местността „Шипоцко“, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Кристиан Зарнеску.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд -Разлог по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/

На 14.04.2020 год. в 14.30 часа, в сградата на РС – Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

10.03.2020год.

мвк                                                           Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.