Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20147960400280/2014 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400280/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 06.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 09.00 часа на 09.03.2020 год. до 17.00 часа на 09.04.2020 год. на следния недвижимия имот, собственост на длъжника Йордан Веселинов Смилков и ипотекарния длъжник Виолета Николова Корчева, а именно:

Двуетажна масивна жилищна сграда /гаражи и един жилищен етаж/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХIV- 410 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и десети/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на с. Кърналово, общ. Петрич, целия имот с площ от 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., при съседи на УПИ: улица, УПИ IV, УПИ ХV- 400 и УПИ ХIII- 409.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 43 008.57 лева /четиридесет и три хиляди и осем лева и петдесет и седем стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

  1. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 2741/09.11.2007год., акт № 195, том 2 и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Петрич в дв.вх.рег. № 2048 от 25.10.2017 г., акт № 178, том II, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616;
  2. Възбрана, вписана в дв.вх.рег. № 1718/30.08.2013г., № на оригинала- I- 194, №- 968, парт. ном.- 12164 по молба на ЧСИ Шукри Дервиш за удовлетворение вземането на взискателя: „Банка ДСК” ЕАД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Кърналово, ул.“Иван Вазов“ № 27, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Виолета Николова Корчева.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.04.2020 год. в 09.15 часа, в сградата на РС-Петрич, присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мс

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.