Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20197960400695

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20197960400695/2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 06.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 09.00 часа на 09.03.2020 год. до 17.00 часа на 09.04.2020 год. на следния недвижимия имот, собственост на длъжника Румен Николаев Трайков, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2012.2.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД-18- 70/14.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Калабак“ № 25, ет.1, ап. 1, самостоятеленият обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 56126.603.2012.2, брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: 0, предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2012, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, с площ 96 кв.м., прилежащи части: съответните идеални общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56126.603.2012.2.2.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 53 286.81 лева /петдесет и три хиляди, двеста осемдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

  1. Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания – гр. Петрич, дв.вх.рег.№ 1705/ 29.08.2013 г., том № 1, Акт № 74, учредена в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД;
  2. Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания – гр. Петрич, дв.вх.рег.№ 2466/ 10.12.2015 г., том № 1, Акт № 97, учредена в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД;
  3. Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания – гр. Петрич, дв.вх.рег.№ 499/ 22.03.2017 г., том № 1, Акт № 22, учредена в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД;
  4. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания – гр. Петрич, под дв.вх.рег.№ 2464/ 16.12.2019 год., том № 1, Акт № 179, в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Калабак“ № 25, ет.1, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Десислава Любенова Трайкова.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.04.2020 год. в 09.45 часа, в сградата на РС-Петрич, присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мн

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.