Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400495/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400495/2013  г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МПС

Днес 06.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на основание чл. 494, във вр. с чл. 487 и сл. от  ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 09.00 часа на 10.03.2020 год. до 17.00 часа на 10.04.2020 г. на МПС, собственост на длъжника: „Ей – Си Консулт“ ООД, а именно:

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел X5, рег. № Е1617ВР, който съгласно Доклад за актуализация на съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице – Румен Шуманов от гр. Сандански, със сертификат за оценител на машини и съоръжения № 300100093 на КНОБ, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш, като неразделна част от Протокл за опис от 29.01.2015 год., процесният автомобил е с пет врати не добър външен вид, купе тип джип, цвят син металик. Изминати километри до датата на изготвяне на Доклад за актуализация на пазарна оценка – над 200 000 км. Предни гуми размер 225/65R17 – негодни, задни гуми размер 225/65R17 – негодни. Автомобилът не бе стартиран чрез акумулаторна батерия, защото двигателят е повреден и част от него разглобен. Свалени са турбокомпресора и предавателната кутия. В момента на огледа същите се намирта в багажника на автомобила. При повреда на турбокомпресорът се получава задиране на двигателя. Предавателната кутия също е повредена. Автомобилът не е минал на годишен технически преглед след 2011 г. Има увреждания на боята по предния капак, задната броня и веждите на заден ляв калник.

Върху вещта има следните тежести: запор в полза на взискателя

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на процесното МПС е  2 275.20 лв. /две хиляди, двеста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки /, определена съобразно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 485 от ГПК, без включено ДДС.

МПС-то може да бъде преглеждано от всички желаещи по местонахождението му в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ № 18, чрез назначения ПАЗАЧ Димитър Николаев Бижев, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на новата публична продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл. 489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на РС-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 13.04.2020 год. в 10.00 часа, в сградата на РС-Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.