Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20137960400348/2013г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400348/2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 05.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 09.03.2020 год. до 17.00 часа на 09.04.2020 год., на недвижим имот, собственост на длъжника „АТИЛА-ТЕКС” ЕООД, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № 043019 /нула, четири, три, нула, едно, девет/, с площ  от 1 193 кв.м. /хиляда сто деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в местността „Динко”, с. Самуилово, общ. Петрич, при съседи на имота по документи за собственост: поземлен имот № 043018 /нула, четири, три, нула, едно, осем/- нива на Кирил Иванов Янков, поземлен имот № 000211 /нула, нула, нула, две, едно, едно/-дере Общинска собственост и поземлен имот № 000135 /нула, нула, нула, едно, три, пет/- полски път, и при съседи на мястото на скица: северозапад-поземлен имот № 043018 /нула, четири, три, нула, едно, осем/, изток-поземлен имот № 211 /две, едно, едно/, юг-път и югозапад-поземлен имот № 135 /едно, три, пет/, ведно построената в мястото ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, предназачена за шивашки цех, със застроена площ на сградата от 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 106 400.00 лв. / сто и шест хиляди и четиристотин лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Забележка: На основание чл. 83, ал.5 от ППЗДДС до собственика на вещта е изпратена покана относно упражняване на право на избор по чл. 45, ал.7 от ЗДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич:

1. Договорна ипотека с дв.вх.рег.№ 2451/10.10.2007г., акт том № 2, акт № 141/2007г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписвания – гр.Петрич, под дв.вх.рег. № 1932/10.10.2017, акт том № 2, Акт № 158/2017г.;

2. Възбрана с дв.вх.рег. № 574/28.04.2010г., акт том № 1, акт № 62/2010г. в полза на: „ЕЛПИДА СТИЛ” ООД;

3. Възбрана с дв.вх.рег. № 847/16.05.2014г., акт том № 1, акт № 114/2014г. в полза на: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;

4. Възбрана с дв.вх.рег. № 2448/01.12.2016г., акт том № 2, акт № 6/2016г. в полза на: „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД;

5. Възбрана с дв.вх.рег. № 850/25.04.2018г., акт том № 1, акт № 44/2018г. в полза на: ТД НА НАП – СОФИЯ ГРАД;

Имотът  може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в местността „Динко”, с. Самуилово, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Димитрина Герасимова Стамчева.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.04.2020год. в 09.30 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

гр. Петрич,                                                ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

05.03.2020 г.                                                                                                                    / Шукри Дервиш/

Comments are closed.