Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20177960400421/17г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400421/17г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 05.03.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК и сл., ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 09.03.2020 г. до 17.00 часа на 09.04.2020 г. на недвижим имот, собственост на Валентина Миткова Кехайова и Венцислав Славчев Чанков, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.602.2336.1.1, гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Цар Борис III“ № 22, ет.1, ап. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот и идентификатор 56126.602.2336, предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент, брой на нива на обекта 1, площ 94,42 кв.м, прилежащи части: съответните идеални общи части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56126.602.2336.1.2, под обекта – 56126.602.2336.1.51, 56126.602.2336.1.63, 56126.602.2336.1.50, над обекта – 56126.602.2336.1.9, съгласно описание на същия по справка на КККР, който недвижим имот представлява недвижим имот: жилищен апартамент № 1, едно/ /със застроена площ на апартамента от 94,42 кв.м, /деветдесет и четири цяло четиридесет и две стотни квадратни метра/, ведно със съответните на апартамента идеални части от общите части на сградата с площ 9,30 кв.м. /девет цяло и тридесет стотни квадратни метра /, находящ се на жилищния етаж, застроен на кота +3,20 /знака „плюс“, три цяло и двадесет стотни/ от обект „Жилищна сграда и търговски център“ /съгласно одобрени архитектурни проекти от 25.11.2004 г. на Главния архитект на Община-Петрич и разрешение за строеж № 289/25.11.2004год./, построена в урегулиран поземлен имот III – 2330 /трети, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер две хиляди триста и тридесет/ в квартал 98 /деветдесет и осми/ по плана на гр. Петрич, с площ на целия имот 1 286 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и шест квадратни метра/, при съседи на апартамента: от север – двор, от изток – апартамент № 2 /две/; от юг – общи части на сградата и от запад – двор и при съседи на урегулиран поземлен имот: от североизток – улица, от югоизток – УПИ I – 2331, от югозапад – УПИ II и от северозапад – река Луда Мара, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията при РС гр. Петрич под дв. вх. №2089/24.08.2007 год., акт № 101, том 8, дело № 11784/24.08.2007г., книга: вписвания, тип акт: продажба.

Тежести за имота:

1. Искова молба, вписана под дв.вх.рег. № 26/1938.03.102013год., акт № 192, том 1, книга: вписвания, дело № 1111/03.10.2013г. в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич.

2. Възбрана, наложена от ЧСИ Деница Станчева с рег. № 889, по ИД № 20178890400015, вписана под вх. рег. № 122/31.01.2017 год.  и дв.вх.рег. № 122/31.01.2017 год., Акт № 11, том 1 в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, върху ½ ид.ч. в полза на Валентина Миткова Кехайова.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 36 191.34 лева /тридесет и шест хиляди сто деветдесет и един лева и тридесет и четири ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъдат преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 22, ет.1, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, чрез назначения за пазач: адв. Евгения Бързанова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик, до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имота, за който участва кандидата, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.04.2020 г. в 09:00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ank

05.04.2020 г.                                ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.