Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20137960400504

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20137960400504/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 05.03.2020 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег. № 796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл.494, вр. чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 06.03.2020 год. до 17.00 часа на 06.04.2020 год., на недвижим имот, собственост на длъжниците по изпълнителното дело – Васил Александров Хаджиев и Параскева Асенова Хаджиева – починала, с конституирани наследници: Стамена Василева Хаджиева, Асен Василев Хаджиев, Юлиан Василев Хаджиев, Живко Василев Хаджиев, а именно:

Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от един жилищен и един гаражен етажи, построена в общински УПИ VIII /осми/, в квартал 55 /петдесет и пети/ по плана на с.Коларово, общ.Петрич, при съседи на УПИ: улица, УПИ VII, УПИ ХIII и УПИ IX, ведно с правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота:

1. На 20.08.2013 год., по молба на ЧСИ Шукри Дервиш е вписана възбрана в дв. вх. рег. № 1619/20.08.2013 год., том 1, акт № 182 в Служба по вписванията при Районен Съд – гр. Петрич, по изпълнително дело № 20137960400504; 2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Петрич в дв.вх.рег. № 2619/29.10.2007 год., том 2, акт № 171, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Петрич в дв.вх.рег. № 1929 от 09.10.2017 г., акт № 156, том 2.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимя имот е 9 812.39 лева, определена съобразно чл. 494, ал.2, във вр. с чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Коларово, общ. Петрич, ул. „Възраждане” № 3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач Васил Александров Хаджиев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, BIC IORTBGSF в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 07.04.2020 год. в 09.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

гр.Петрич

05.03.2020г.                       ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.