Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20147960400564

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400564/2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 26.02.2020 год. подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан от 9.00 часа на 27.02.2020 год. до 17.00 часа на 27.03.2020 год., на недвижими имоти, собственост на: Валентин Николов Илиев, в качеството му на солидарен длъжник и ипотекарен длъжник, лично и като ЕТ ”Ник – Илиев – Валентин Илиев”,  в качеството му на ипотекарен длъжник и Екатерина Костадинова Илиева – Хаджиева, в качеството й на ипотекарен длъжник, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ/втори/  с идентификатор 56126.603.4677 в квартал 327/триста двадесет и седем/ по плана на град Петрич, целият с площ от 735 кв.м./седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, при съседи по скица и документи за собственост: от юг, запад и север – улици; от изток – УПИ – ІІІ/три/, ведно с построения в този имот ШИВАШКИ ЦЕХ с идентификатор 56126.603.4677.1, с два подобекта – „Административна сграда и дизайнерски ателиета”, изграден съгласно одобрен на 30.07.1999г. архитектурен проект и „Шивашки цех и офиси”с идентификатор 56126.603.4677.2 и „Склад за строителни материали”с идентификатор 56126.603.4677.3, изграден съгласно одобрен на 27.01.2001г.архитектурен проект.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимите имоти е 270,025.12 лв. / двеста и седемедесет хиляди, двадесет и пет лева, и дванадесет ст./, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: 1. Договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич, при Агенция по вписванията в дв.вх.рег.№ 1663/29.07.2005год., акт № 27, том 2;  2. Договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич, при Агенция по вписванията в дв.вх.рег.№ 2170/05.09.2007год., акт № 100, том 2; Подновяване/новиране на договорна ипотека №  от вх, рег. 1507, Дата от вх. рег. – 11.08.2017г., № от дв. вх. рег. 1507, Дата от дв.вх.рег. 11.08.2017г., Акт №  68, Акт Том 2; 3. Договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич, при Агенция по вписванията в дв.вх.рег.№ 653/25.03.2008год., акт № 79, том 1, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/новиране на договорна ипотека №  от вх, рег. 591, Дата от вх. рег. – 21.03.2018г., № от дв. вх. рег. 591, Дата от дв.вх.рег. 21.03.2018., Акт №  111 Акт Том 1; 4.Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 30.09.2014год., вписана в дв.вх.рег.№ 1838/30.09.2014год., т.2 – 20, №1017, парт.№ 21579,23260-23264, вписана в в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Петрич, ул.”Неизвестна”, м.”Бухото”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Николай Валентинов Илиев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 30.03.2020 г. в 9.20 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

.                        ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.