Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20187960400023

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400023/2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 26.02.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 27.02.2020 г. до 17.00 часа на 27.03.2020 г., на недвижим имот, собственост на длъжника по делото: Георги Симеонов Шайков, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.601.3623.2.3 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, три хиляди, шестстотин двадесет и три, точка, две, точка, три/, по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград, одобрена със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, п.к.2850, ул.Кожух” № 5, ЕТ.3, площ от 105.00 кв.м., самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор № 56126.601.3623.2 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, три хиляди, шестстотин двадесет и три, точка, две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.601.3623 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, три хиляди, шестстотин двадесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 1/3 ид.ч. от общите на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.3623.2.2, над обекта: няма.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 39,474.22 лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота: Възбрана наложена на 17.03.2017 год. по  ИД № 143/17год., по  описа на ЧСИ Александър Цанковски, вписана в дв.вх.рег.№ 472/17.03.2017 год., т.1, акт № 28, дело № 248/2017 год., при Агенция по вписванията, при РС-Петрич в полза на: „УниКредит Булбанк“ АД; Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания – гр. Петрич под дв.вх.рег.№ 748/11.04.2018 год., том № 1, Акт № 40, дело № 347/2018 год. в полза на „УниКредит Булбанк“ АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, п.к.2850, ул.Кожух” № 5, ЕТ.3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Георги Симеонов Шайков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 30.03.2020 год. в 9.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

26.02.2020г.                       ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

мвк                                                                                                             / Шукри Дервиш /

Comments are closed.