Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20117960400454/2011 год .

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20117960400454/2011 год .

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.02.2020 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487, 494 ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 17.02.2020 год. до 17.00 часа на 17.03.2020 год., на недвижимия имот, собственост на длъжниците: Живко Георгиев Стоянов и Вангелия Николова Стоянова, а именно: Поземлен имот, с идентификатор № 56126.603.3287 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, три хиляди, двеста осемдесет и седем/, находящ се в гр. Петрич, ул.“Орището“, целият с площ по скица от 257 /двеста петдесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване, до 10 /десет/метра, при съседи на поземления имот по скица: имот с идентификатор № 56126.603.7751 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, седем хиляди седемстотин петдесет и един/; 56126.603.3283 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, три хиляди двеста осемдесет и три/; 56126.603.3286/ петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, три хиляди двеста осемдесет и шест/; 56126.603.9250/ петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, девет хиляди двеста и петдесет/ по кадастралната карта на гр. Петрич, одобрена със Заповед № РД – 18- 70/14.12.2010год. на Началника на СГКК – Благоевград, ведно с построената върху имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56126.603.3287.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, три хиляди двеста осемдесет и седем, точка, едно/, с предназначение – жилищна сграда, със застроена площ по скица от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра, представляваща по доказателствен акт за собственост ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  56126.603.3287 /петдесет и шест хиляди, сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, три хиляди двеста осемдесет и седем/, целият с площ 270 /двеста и седемдесет/ кв.м. при граници и съседи на поземления имот по доказателствен акт за собственост –  улица, УПИ ХІІІ – 3250, УПИ ХV – 3283 и УПИ VІ – 3282.

Тежести за Поземлен имот, находящ се в гр. Петрич, с идентификатор № 56126.603.3287, вписани в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич:

  1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 1780/10.11.2004г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД;
  2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 1802/18.07.2007г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД; Подновяване /новиране на Договорна ипотека/, вписана в дв.вх.рег.№ 1129/19.06.2017 год., Акт № 14, том 2, книга /Отбелязвания/;
  3. Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 571/25.05.2011г. по молба на ЧСИ Шукри Дервиш.

Тежести за ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56126.603.3287.1, построена в Поземлен имот, находящ се в гр. Петрич, с идентификатор № 56126.603.3287, вписани в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич:

  1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 1780/10.11.2004г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД;
  2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 2947/21.12.2005г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД;
  3. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 1802/18.07.2007г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД; Подновяване /новиране на Договорна ипотека/, вписана в дв.вх.рег.№ 1129/19.06.2017 год., Акт № 14, том 2, книга /Отбелязвания/;
  4. Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС- Петрич, в дв.вх.рег. № 571/25.05.2011г. по молба на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 122 336.00 лева /сто двадесет и две хиляди, триста тридесет и шест лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, ул.“Орището“, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Димитър Живков Стоянов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 18.03.2020 г. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

13.02.2020г.                                      ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.