Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20167960400086

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20167960400086/2016год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 10.02.2020г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796 ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, вр. чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 12.02.2020 г. до 17.00 часа на 12.03.2020 г., на недвижим имот, собственост на длъжника по делото: Валери Георгиев Цанев, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2012.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 70/ 14.12.2010 г./ 14.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Калабак” № 25, ет. 2, ап. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2012, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части:….., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 56126.603.2012.1.1; над обекта: 56126.603.2012.1.3, собственост на Валери Георгиев Цанев, съгласно справка по кадастралната карта, който съгласно Нотариален акт за договорна ипотека вписан в Сл. В при РС – Петрич с вх.рег.№ 2163/12.09.2008г., Акт № 96, том II, дело № 1765/2008год., прредставлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, включващ дневна с площ от 19.00 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, столова с площ от 12.18 кв.м. /дванадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/ и тераса към двете стаи, домакинско помещение, санитарен възел, баня и две спални с площ от 12.16 кв.м. /дванадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ и 13.28 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, с обща тераса, който етаж е построен на кота +2.80 м. /две цяло и осем десети метра/ от триетажна масивна жилищна сграда- северен калкан, със застроена площ на сградата по строителни книжа от 110.43 кв.м. /сто и десет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и състояща се от гаражен етаж на кота – 240 м. /минус две цяло и четири десети метра/ и два жилищни етажи, съответно на коти + 0.00 м. /нула метра/ и кота + 2.80 м. /две цяло и осем десети метра/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III- 2012 /трети, за който е отреден имот с планоснимачен номер две хиляди и дванадесет/ в квартал 60 /шестдесет/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 690.00 кв.м. /шестстотин и деветдесет квадратни метра/ и при съседи на същия: от север УПИ II- 2011, от изток- улица „Калабак”, от юг- УПИ IV- 2013 и от запад УПИ Х- 2019 и УПИ IX- 2018.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е  32,757.58 лева/ тридесет и две хиляди, седемстотин петдесет и седем  лева, и петдесет и осем стотинки /, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: Договорна ипотека върху недвижим имот № 020, том 4, рег.№ 9846, дело № 571 от 2008 год., вписана в Служба по вписванията при РС – Петрич, при Агенция по вписванията с вх.рег.№ 2163 / 12.09.2008 год., акт № 96, том II, дело № 1765/08год. в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; 2. Договор за наем, вписан в дв.вх.рег.№ 458/21.03.2013год., № на оригинала I – 52, № – 257, парт.№ 12191, вписан в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията; 3.Договор за наем, вписан в дв.вх.рег.№ 489/26.03.2013год., т.I – 58, № – 271, парт.№ 12191, вписан в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията;4.Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 10.02.2016год., вписана в вх.рег.№ 215/10.02.2016 год., Акт № 21, том I, дело № 126/2016, вписана в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъдe преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.”Калабак” № 25, ет.2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Валери Георгиев Цанев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 13.03.2020 год. в 09:30 часа, в сградата на РС-Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

10.02.2020г.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.