Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20147960400012

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400012/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 10.02.2020 год., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от  9.00 часа на 12.02.2020 год. до 17.00 часа на 12.03.2020 год., на недвижими имоти, собственост на ипотекарните длъжници – Димитър Славчев Спасов, ДИМИТРИНА СЛАВЧЕВА СПАСОВА и ФРОСА ПЕТРОВА ПАНДУРКОВА, а именно: Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, заснет с идентификатор 56126.603.1604.3.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка шест/, с площ по документ 97.32кв.м./деветдесет и седем квадратни метра и тридесет и два квадратни сантиметра/, който обект се намира в сграда № 3/три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1604/ петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири/, с административен адрес на имота: гр. Петрич, п.к.2850//две хиляди осемстотин и петдесет/, ул.“Христо Смирненски“ № 7, ет.4, ап.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със заповед № РД – 18 – 70/14.12.2010год. на Изпълнителния директор на АК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56126.603.1604.3.5/ петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка пет/; под обекта: 56126.603.1604.3.4/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка четири/; над обекта: 56126.603.1604.3.8/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка осем/, ведно с прилежащи части: таван № 5 – 27.60кв.м. и 11.1219% идеални части от общите и правото на строеж, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда  № 21046/14.11.2012год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с предназначение: гараж, заснет с идентификатор 56126.603.1604.3.11/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка единадесет/, с площ по документ 16.80кв.м./шестнадесет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, който обект се намира в сграда № 3/три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1604/ петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири/, с административен адрес на имота: гр. Петрич, п.к.2850//две хиляди осемстотин и петдесет/, ул.“Христо Смирненски“ № 7, ет.1, гараж 5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със заповед № РД – 18 – 70/14.12.2010год. на Изпълнителния директор на АК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 56126.603.1604.3.12/ петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка дванадесет/; 56126.603.1604.3.9/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка девет/; 56126.603.1604.3.10/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка десет/; под обекта: няма; над обекта: 56126.603.1604.3.2/петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда шестстотин и четири точка три точка две/; прилежащи части: няма, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 21047/14.11.2012год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, които обекти представляват: АПАРТАМЕНТ № 6,състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ от 97.32кв.м/деветдесет и седем квадратни метра и тридесет и два квадратни сантиметра/, при граници и съседи на апартамента по документ за собственост: изток – двор; запад – двор; север – калкан; юг – апартамент № 5 и отгоре – апартамент № 8, апартамента находящ се на четвърти етаж в Четириетажната масивна жилищна сграда, представляваща ЖСК „Драва“, построена върху държавна земя в Урегулиран поземлен имот Х /десети/ в кв.57/петдесет и седми/ по действуващия устройствен план на град Петрич, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: изток – УПИ ІІ – 1599; УПИ ІІІ – 1598 и УПИ ІV, запад – улица; север – УПИ ХІ – 1603 и УПИ ХІІ – 1602; североизток – УПИ ХІІІ – 1601 и юг – УПИ ІХ – 1605, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 5/пет/със светла площ от 27.60кв.м./двадесет и седем квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра/, при съседи по документ за собственост: отдолу – апартамент № 8; изток – таван; запад – двор; север – калкан; юг – таван, ведно с припадащите се на апартамента 11.1219%/единадесет цяло хиляда двеста и деветнадесет хилядни процента /идеални части от общите части на сградата, ведно с ГАРАЖ № 5/ПЕТИ/със застроена площ от 16.80кв.м./шестнадесет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, при съседи по документ за собственост: изток – коридор; запад – двор; север – гараж; юг – гараж, ведно с припадащите му се 1.3380%/едно цяло три хиляди триста и осемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно с припадащото се на апартамента и гаража право на строеж върху мястото, съгласно нот. акт за Учредяване на Договорна ипотека върху недвижим имот – № 156, том І, рег. № 3151, дело № 141/09год., по описа на Костадинка Топалова – Нотариус, вписан под рег. № 510 в РНК, вписан в Сл. по вписвания, при РС – Петрич, вх. рег. № 714 от 28.04.2009год., Акт № 54, том І, дело № 484/2009год.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 50,824.00 лв. / петдесет хиляди, осемстотин двадесет и четири лева, и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани:

1. Договорна ипотека,  вписана в Сл. по вписвания, при РС – Петрич, вх. рег. № 714 от 28.04.2009год., Акт № 54, том І, дело № 484/2009год, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 28.01.2014год., вписана в дв.вх.рег.№ 90/28.01.2014год., Акт № 46, том І, дело № 15/2014год., парт.№ 2955, 2956, вписана в в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъдат преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.”Христо Смирненски” № 7, ет.4, ап. 6, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Параскева Стоянова Спасова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – IBAN: BG76IORT80491000287100 в банка ТБ ИНВЕСТБАНК, BIC IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 13.03.2020 год. в 09.45 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.