Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20177960400191

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400191/2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 06.02.2020 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487, във вр.счл.494 ГПК и сл., ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, обявена за протичане от 9.00 часа на 07.02.2020г. до 17.00 часа на 09.03.2020 г. на недвижимите имоти, собственост на Пламен Илиев Щерянов, обезпечаващи вземането на ”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, съобразно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията при РС-Разлог под дв.вх.рег. № 5092 от 16.06.2008 год. Акт № 99, т. 2, дело 4688/2008г., подновена/новирана на 29.05.2018 г., съобразно Молба за новиране/подновяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под вх.рег.№ 2225, дв.вх.рег.№ 2215 от 29.05.2018 год., акт № 84, том III, а именно:

А/ ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61813.756.95, с предназначение – урбанизирана територия, целият имот с площ по кадастрална скица от 321.00 квадратни метра, при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 61813.756.106; поземлен имот с идентификатор №  61813.756.105; поземлен имот с идентификатор № 61813.756.96, поземлен имот с идентификатор № 61813.756.94 и поземлен имот с идентификатор №  61813.756.313, находящ се в град Разлог, по кадастралната карта на град Разлог, одобрена със заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, същия идентичен по доказателствен акт за собственост с ½ (една втора) идеална част от имот с планоснимачен номер 2181, включен в Урегулиран поземлен имот IV в квартал 31 по плана на град Разлог, както и с ½ (една втора)  идеална част от Урегулиран поземлен имот IV-781, в квартал 64 по плана на град Разлог, одобрен със заповед № РД-19-0051/1990 г. на Кмета на Община Разлог, при съседи на имота по доказателствен акт за собственост: Станко Георгиев Прешелков, Георги Петров Щерянев, Георги Ерсенов Щерянев и улица и Б/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 61813.756.95.1.2, попадащ в сграда с идентификатор 61813.756.95.1, построена върху поземлен имот с идентификатор 61813.756.95, с предназначение – жилище, апартамент, със застроена площ по кадастрална схема от 75.00 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: под обекта: обект с идентификатор 61813.756.95.1.1, неразделна част от който самостоятелен обект са ½ (една втора) идеална част от избата, ½ (една втора) идеална част от тавана и ½ (една втора) идеална част от общите части на гореописаната сграда, находящ се град Разлог по кадастралната карта на  град Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, същия представляващ по доказателствен акт за собственост ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищната сграда, построена в западната част на гореописания Урегулиран поземлен имот IV-2181, в квартал 31 по плана на гр. Разлог, същия идентичен с УПИ IV-781, в квартал 64 по плана на град Разлог, одобрен със заповед № РД-19-0051/1990 г. на Кмета на Община Разлог, при съседи на имота по доказателствен акт за собственост: Станко Георгиев Прешелков, Георги Петров Щерянев, Георги Ерсенов Щерянев и улица, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от избата, 1/2 (една втора) идеална част от тавана, 1/2 (една втора)  идеална част от общите части на сградата, както и припадащите се на етажа идеални части от правото на строеж върху мястото.

Тежести за имотите, вписани в Служба по вписвания при РС-Разлог:

  1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС – Разлог в дв.вх.рег. № 5092 от 16.06.2008 год. Акт № 99, т. 2, дело 4688/2008г., подновена/новирана на 29.05.2018 г., съобразно Молба за новиране/подновяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр.Разлог под вх.рег.№ 2225, дв.вх.рег.№ 2215 от 29.05.2018 год., акт № 84, том III
  2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС – Разлог с дв. вх. рег. № 973/16.03.2017г., акт № 200, т. 1 по ИД 191/17г. на ЧСИ Шукри Дервиш, в полза на „ОББ“ АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимите имоти е 50 994.33 лв. /петдесет хиляди, деветстотин деветдесет и четири лева, и тридесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Разлог, ул.”Охрид” № 17, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Мария Георгиева Щерянова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Разлог по местонахождение на имотите, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.03.2020 год. в 14.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл

06.02.2020 год.                    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.