Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20107960400291

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20107960400291/2010  г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 04.02.2020 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег. № 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл.ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 06.02.2020 г. до 17.00 часа на 06.03.2020 г., на недвижим имот, собственост на длъжниците по изпълнителното дело Вангел Борисов Бараков и Лиляна Славчева Баракова, а именно: АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, състоящ се от хол, спалня, детска стая и кухня със столова, находящ се в южната част на трети жилищен етаж, ВЕДНО СЪС СКЛАД № 4 /четири/ от пететажната масивна жилищна сграда, със застроена площ от 220 /двеста и двадесет/ кв.м., построена в УПИ ХХІІІ- 1816, 1815 /урегулиран поземлен имот двадесет и трети, отреден за имоти с планоснимачен номер хиляда осемстотин и шестнадесет и хиляда осемстотин и петнадесети/, в кв.87 /осемдесет и седми/ по действащия план на гр.Петрич, който УПИ е образуван от разделянето на УПИ І /първи/ и УПИ ХХІІІ /двадесет и трети/, кв.87 /осемдесет и седми/, съгласно ПУП- ПР, одобрен със Заповед № І- 269/2005год. на Кмета на Община Петрич, при съседи на имота по скица: от две страни- улици, УПИ ХІХ- 1818 и УПИ І- 1814, както и с припадащите се на апартамента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота: 1. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796 по изпълнително дело № 20107960400291, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич на 07.06.2010 год. в дв.вх.рег. № 826/07.06.2010 год., акт № 83, том 1; 2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2470/21.10.2008 год., акт № 143, том 2 и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2006/18.09.2018 год., акт № 147, том 2; 3. Договор за цесия, вписан в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 161/08.02.2012 год., акт № 9, том 1.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимя имот е 62 214.70 лева, определена съобразно чл. 494, ал.2  във вр. с чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му  в гр. Петрич, ул. „Георги Урумов” № 57, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч. през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Вангел Борисов Бараков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – IBAN: BG76IORT80491000287100, в „Инвестбанк” АД, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 09.03.2020 год. в 09.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

04.02.2020г.                                   ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.