Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960400547

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400547/2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 07.11.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл.494, във вр. с чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 9.00 часа на 08.11.2019 год. до 17.00 часа на 09.12.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на Йордан Иванов Апостолов /починал/ и Живка Емилова Апостолова /починала/, с конституирани наследници: Валери Йорданов Апостолов, Славей Йорданов Апостолов и Биляна Йорданова Лефтерова, а именно:

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи и втори жилищен етаж и таван, построена на основание отстъпено право на строеж в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VІІІ /осми/, заснет като имот с планоснимачен номер 2509 /две хиляди петстотин и девет/, от квартал 85 /осемдесет и пети/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община същата, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 година на кмета на общината, при съседи на имота по нотариален акт: от изток-улица; от запад УПИ-парцел ІХ /девети/; от север-УПИ-парцел VІІІ /осми/; от юг- улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, ВЕДНО с ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, находящ се в гаражния етаж на описаната по-горе жилищна сград, който е преустроен в търговски обект “КАФЕ-АПЕРАТИВ” след извършена промяна предназначение и издадено Удостоверение № 356/08.01.2007г. /номер триста петдесет и шест от осми януари две хиляди и седма година/ за въвеждане в експлоатация.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Гоце Делчев:

1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 2016 от 01.07.2008год. Акт № 34, т. ІІ; Подновяване/новиране на договорна ипотека – № от вх. Регистър – 2850; Дата от вх.регистър – 12/06/2018; № от дв.вх.регистър – 2849; Дата от дв. вх. регистър – 12/06/2018;

2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС-Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 1752 от 13.05.2016 год. Акт № 120, т. І, за обезпечение вземането на взискателя.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 61 109.04 лева /шестдесет и една хиляди сто и девет лева и четири стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Гоце Делчев, ул.“Средна гора” № 4, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Валери Йорданов Апостолов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Гоце Делчев по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.12.2019 год. в 13.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл

07.11.2019 год.                              ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.