Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20127960401271

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО №  20127960401271/2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 06.11.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 08.11.2019 год. до 17.00 часа на 09.12.2019 год., на недвижими имоти, а именно:

1.Урегулиран поземлен имот V – 165 /пети, отреден за имот планоснимачен номер сто шестдесет и пет/в квартал 23/двадесет и трети/ по плана на с.Михнево, общ.Петрич, с площ на имота 733кв.м/седемстотин тридесет и три квадратни метра/ и при съседи на урегулирания поземлен имот по скица:от две страни улици и УПИ ІV – 164, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 52.50кв.м/петдесет и два квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра, собственост на Георги Борисов Тоновски; Тежести за имота: 1.Договорна ипотека,вписана с вх.рег. № 1687/17.07.2008год., акт № 44, том ІІ, дело №1370/2008год., партидна книга: том 23610,стр.23881 в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 14.09.2012год., № на оригинала І – 156, № – 918, парт.ном. – 15814, 15815 от Съдия по вписванията при РС-Петрич;

2. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 102кв.м./сто и два квадратни метра/, изградена на кота + 0.34/плюс нула цяло и тридесет и четири/, състояща се от МАГАЗИН с площ от 22.00кв.м/двадесет и два квадратни метра/ със санитарен възел с площ от 2.00/два квадратни метра/, МАГАЗИН с площ от 25.00кв.м./двадесет и пет квадратни метра/ и ВЕРАНДА с площ от 39.00кв.м./тридесет и девет квадратни метра/, която сграда е построена в южната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 165//пети, отреден за имот планоснимачен номер сто шестдесет и пет/в квартал 23/двадесет и трети/ по плана на с.Михнево, общ.Петрич, с площ на имота 733кв.м/седемстотин тридесет и три квадратни метра/ и при съседи на урегулирания поземлен имот по скица:от две страни улици и УПИ ІV – 164/четвърти, отреден за поземлен имот сто шестдесет и четири/,собственост на Георги Борисов Тоновски и Румяна Янкова Тоновска; Тежести за имота: 1. Договорна ипотека,вписана с вх.рег. № 2838/01.12.2008год., акт № 170, том ІІ, дело №2367/2008год., партидна книга: том 2374, стр. 23610 в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД;2.Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 14.09.2012год., № на оригинала І – 155, № – 917, парт.ном. – 576;577;578;579 от Съдия по вписванията при РС-Петрич.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимите имоти е 18,897.21 лв. /осемнадесет хиляди, осемстотин деветдесет и седем лева, и двадесет и една стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с.Михнево, общ.Петрич, ул.”Самуилова крепост” № 3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Георги Борисов Тоновски.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същите. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.12.2019 год. в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

06.11.2019г. ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

мвк / Шукри Дервиш /

Comments are closed.