Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20097960400289

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

Гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20097960400289/09 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.11.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 04.11.2019 год. до 17.00 часа на 04.12.2019 год., на следният недвижим имот собственост на ипотекарните длъжниците ВЕНЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ и БЛАГА КИРИЛОВА ХРИСТОВА, а именно: недвижим имот, представляващ 730/1060 /седемстотин и тридесет хиляда и шестдесети/ идеални части от  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І /първи/, в кв. 12 /дванадесети/, по действащия план на с.Яворница, общ. Петрич, с площ на целия УПИ от 1 060.00 /хиляда и шестдесет/ кв.м. и при съседи на имота: от север-улица от с.т.54-о.т.55, от изток-улица с о.т.54-о.т.58, от юг-урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ и от запад – улица с о.т. 55-о.т.56, ведно с находящата се в източната част на гореописания урегулиран поземлен имот МАСИВНА СГРАДА – РЕСТОРАНТ, със застроена площ от 378.00 /триста седемдесет и осем/ кв.м., която сграда е заснета като поземлен имот с пл. № 313 /триста и тринадесет/.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания – гр. Петрич:

1. КНИГА: Договорна ипотека, вписана на 13.04.2007 г., нот. акт № 84, том І,  рег. № 1310, дело № 76/2007 г. на Нотариус с рег. № 511, вписана под вх. Рег. № 925/13.04.2007г ., акт № 122, том І, дело № 786/2007 год., в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД,

2. КНИГА: Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 08.06.2009 год. под дв.вх.рег. № 989/08.06.2009 год., акт № 62  том І, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

3. КНИГА: Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 16.02.2015 год. под дв.вх.рег. № 265/16.02.2015 год., акт № 29  том І, в полза на Община Петрич

4. КНИГА: Договорна ипотека Вписване наново на договорна ипотека с дв.вх.рег.№925/13.04.2007 г., том І, акт № 122, от 04.05.2017 г., вписана под дв. вх. рег. № 798/04.05.2017 г., акт № 36, том 1, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимите имоти е 57 176.97 лв. /петдесет и седем хиляди, сто седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включен ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в с. Яворница, общ. Петрич., всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: ВЕНЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич  по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 05.12.2019 г. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

01.11.2019 г.                                   ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.