Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20157960400929

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400929/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 29.10.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 30.10.2019 год. до 17.00 часа на 02.12.2019год, на недвижим имот, а именно:ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ /жилище – апартамент с идентификатор 56126.603.7846.1.3/, състоящ се от дневна с площ 22.23 кв.м./двадесет и два квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/, детска стая с площ от 12.36 кв.м. /дванадесет квадратни метра и тридесет и шест квадратни сантиметра/, детска стая с площ от 12.36кв.м. /дванадесет квадратни метра и тридесет и шест квадратни сантиметра/, спалня с площ от 15.53 кв.м. /петнадесет  квадратни метра и петдесет и три квадратни сантиметра/, столова с площ от 12.79 кв.м./дванадесет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни сантиметра/, кухненски бокс – 2.54 кв.м. /два квадратни метра и петдесет и четири квадратни сантиметра/, тоалетна, мокро помещение, баня с тоалетна, коридор и стълбищна клетка, четири тераси, от триетажна масива жилищна сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10 /ДЕСЕТ/ в КВАРТАЛ 74 /СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/, по плана на град Петрич, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот, по скица: северозапад – УПИ 7 – отреден за жилищно строителство, североизток – ул.”Георги Урумов” с от.т. 374-375, юг – УПИ 11 – общински, запад – УПИ 9 – отреден за жилищно строителство, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата от правото на строеж върху мястото, собственост на Димитър Алексов Чаушев – длъжник и ипотекарен длъжник.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 51,552.91/петдесет и една хиляди, петстотин петдесет и два лева, и деветдесет и една стотинки/лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

1. Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека,  вписана с вх.рег. № 726/23.03.2007год.,Акт № 95, том I, дело № 619/07год.; парт.книга:том:3847, стр.9916, вписана в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД;

2. Възбрана наложена на 24.01.2018 год. от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796, вписана в дв.вх.рег.№ 129/24.01.2018 год., т. 1, акт № 9, при Агенция по вписванията, при РС-Петрич, в полза на: „УниКредит Булбанк“ АД;

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Георги Урумов“ № 16, ет. 3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Катерина Богомилова Енчева, телефон 0876880917.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 03.12.2019 год. в 09.15 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш

Comments are closed.