Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20177960400364

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400364/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 25.10.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 28.10.2019 год. до 17.00 часа на 28.10.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на длъжника: Виктория Маркова Амиджева, а именно:

АПАРТАМЕНТ № А3 / А три/, разположен на втори жилищен етаж: на кота + 5,40 / плюс пет цяло и четиридесет стотни / в сграда с идентификатор 02676.501.4424.1, със застроена площ 75,69 кв.м. /седемдесет и пет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, домакинско помещение, две спални, дневна и столова,  баня и тоалетна, кухненски бокс и две тераси, ВЕДНО с 7, 95 % / седем цяло деветдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,07 кв.м. /осем цяло и нула седем стотни квадратни метра/, при съседи на апартамента: от двете страни двор, ап. № Б3, ст. Клетка, двор, отдолу – ап. А2 и отгоре – ап. А4, съгласно Нотариален акт за Учредяване на право на строеж върху недвижим имот, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Разлог, във вх. рег. №1674 от 20.03.2007 г. Акт№ 69 том, VIII, дело №1552/2007, който имот представлява: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.4424.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „ЦАР КАЛОЯН“ № 30, ет. 2, ап. А3, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4424, Предназначение на самостоятекния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 75.69 кв.м. прилежащи части: 7.95% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 8,07 кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.501.4424.1.7, Под обекта: 02676.501.4424.1.3,  Над обекта: 02676.501.4424.1.10, 02676.501.4424.1.9, съгласно справка на СГКК за самостоятелен обект в сграда.

Тежести за имот:

  1. 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 26.05.2017 год. под дв.вх.рег. № 1860/26.05.2017 год., том 2, акт № 122 в Служба по вписванията при РС Разлог, вписана в полза  на Адриан Димчев Митев

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 51 812.43 лв. /петдесет и една хиляди, осемстотин и дванадесет лева и четиридесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал. 2,  във вр. чл. 485 и следващи от ГПК, без включен ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, ул. „ЦАР КАЛОЯН“ № 30, ет. 2, ап. А3, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Димитър Танчев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд -Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 29.11.2019 год. в 11.30 часа, в сградата на РС Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК.

Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.