Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400854/2018 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400854/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 25.10.2019 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 29.10.2019 г. до 17.00 часа на 29.11.2019 г., на недвижим имот, съсобственост на Иван Михайлов Иванов, Кремена Иванова Иванова, Красимир Печев Драгоев и Вероника Красимирова Николова, а именно:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), находящ се между първия жилищен и последния мансарден етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена върху парцел XI (единадесети) в кв.11 (единадесети) по регулационния план на гр.Сандански, целият от 613 (шестстотин и тринадесет) кв.м., при съседи – улица, Георги Варсамов, Крум Милушев и Пене Алексиев, ведно с югозападното избено помещение-стая под първия жилищен етаж, с площ от 12 (дванадесет) кв.м. и 1/3 (една трета) ид.ч. от общите части на сградата.

Тежести за имота:

  1. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796 по изпълнително дело 20187960400854/2018 год., вписана на 02.10.2018 год. под дв.вх.рег. № 2236/02.10.2018 год., том 1, акт № 162 в Служба по вписванията при Районен Съд – Сандански;
  2. Искова молба, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – Сандански в дв.вх.рег. № 432/25.02.2016 год., том 1, акт № 46;
  3. Решение № 122/22.05.2002 г. – отбелязано на 06.08.2008 г. към вписаната искова молба;
  4. Искова молба, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – Сандански във вх.рег. № 427, т. I, № 84/24.06.1999 год.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 41 292.90 лева /четиридесет и една хиляди двеста деветдесет и два лева и деветдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров” № 3, ет.2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч. през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иван Михайлов Иванов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – IBAN: BG76IORT80491000287100, в „Инвестбанк” АД, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 02.12.2019 г. в 10.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

гр.Петрич

25.10.2019г.

мг

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.