Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20187960401124

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960401124/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 24.10.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл.487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 25.10.2019г. до 17.00 часа на 25.11.2019 г., на недвижими имоти, собственост на дружеството длъжник „ТЦ Имоти” ЕООД, ЕИК 131309939, съобразно Нотариален акт за покупко-продажба на НИ № 146, т. 5, рег.№ 11179, д.№ 839 от 2017г. на нотариус Ваня Бумбарова с рег.№ 507 на НК, вписан в Сл.В при РС – Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 6138/17.11.2017г., Акт № 14, т. 27, д.№ 1913/17г., а именно:

I. ДВОРНО МЯСТО, представляващо Урегулиран поземлен имот XXII-704 (двадесет и втори за имот с планоснимачен номер седемстотин и четвърти) от квартал 19 (деветнадесети) по плана на село Ковачевица, община Гърмен, Благоевградска област, с площ на урегулирания поземлен имот от 150 (сто и петдесет) квадратни метра, при уредени сметки за регулация, при съседи по документ за собственост: от изток- Стоил Шущарков, от запад и от юг- улица и от север- Ангел Палев, при съседи на урегулирания поземлен имот  по скица:  от север: УПИ (парцел) XVII-105 (седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер сто и пети), собственост на Стоян Палев, от изток- УПИ (парцел) XVI-486 (шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и шести), собственост на Георги и Стайко Керкелеви и други и УПИ VII- 487, 488 (седми, отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин осемдесет и седми и четиристотин осемдесет и осми), от юг и от запад- улица, както и построения в този урегулиран поземлен имот, МАЛЪК СЕМЕЕН ХОТЕЛ, с наименование „МЕРА СПОРЕД МЕРА”, представляващ ПОЛУМАСИВНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 150 (сто и петдесет) квадратни метра и разгърната застроена площ от 477 ( четиристотин седемдесет и седем) квадратни метра, както следва ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 150 (сто и петдесет) квадратни метра, ВТОРИ ЕТАЖ със застоена площ от 150 (сто и петдесет) квадратни метра и ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 177 ( сто седемдесет и седем ) квадратни метра.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 190 845.34 лева /сто и деветдесет хиляди, осемстотин четиридесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/, определена съобразно чл. 494 ал.2 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Гоце Делчев:

1. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 92, дата: 31.08.2018, двойно вх. № 3725; вписана в полза на КТБ

2. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 91, дата: 31.08.2018, двойно вх. № 3724; вписана в полза на КТБ

3. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 77, дата: 02.08.2018, двойно вх. № 3403; вписана в полза на КТБ

4. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 41, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1629; вписана в полза на КТБ

5. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 40, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1628; вписана в полза на КТБ

6. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 39, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1627; вписана в полза на КТБ

7. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 37, дата: 10.04.2018, двойно вх. № 1516; вписана в полза на КТБ

8. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 32, дата: 23.03.2018, двойно вх. № 1248; вписана в полза на КТБ

9. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 28, дата: 21.03.2018, двойно вх. № 1179; вписана в полза на КТБ

10. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 26, дата: 19.03.2018, двойно вх. № 1132; вписана в полза на КТБ

11. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 24, дата: 15.03.2018, двойно вх. № 1098; вписана в полза на КТБ

12. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 21, дата: 07.03.2018, двойно вх. № 997; вписана в полза на КТБ

13. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 18, дата: 23.02.2018, двойно вх. № 860; вписана в полза на КТБ

14. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 1, дата: 10.01.2018, двойно вх. № 35; вписана в полза на КТБ

15. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 121, дата: 29.12.2017, двойно вх. № 7040; вписана в полза на КТБ

16. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 120, дата: 29.12.2017, двойно вх. № 7039; вписана в полза на КТБ

17. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 117, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6822; вписана в полза на КТБ

18. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 116, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6821; вписана в полза на КТБ

20. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 114, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6819; вписана в полза на КТБ

21. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 113, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6818; вписана в полза на КТБ

22. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 112, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6817; вписана в полза на КТБ

23. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 111, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6816; вписана в полза на КТБ

24. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 110, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6815; вписана в полза на КТБ

25. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 109, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6814; вписана в полза на КТБ

26. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 108, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6813, вписана в полза на КТБ

27. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 110, дата: 12.10.2018, двойно вх. № 4196, вписана в полза на дружеството взискател по настоящото изпълнително дело: “УАН 3” ЕООД

28. Нот. акт за ипотека книга: ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, том: 1, № 33, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1651, вписана в полза на дружеството взискател по настоящото изпълнително дело: “УАН 3” ЕООД

II. Незастроено дворно място, представляващо съгласно преходен документ за собственост Урегулиран Поземлен Имот (УПИ) XVII-247 ( седемнадесети за имот планоснимачен номер двеста четиридесет и седми) от квартал  14 (четиринадесети) по плана на село Ковачевица, община Гърмен, Благоевградска област, с площ на урегулирания поземлен имот от 300 (триста) квадратни метра, при съседи на урегулирания поземлен имот по документ за собственост: от изток – Стоил Жерев, от запад- Тома Барнелов, от юг-път и от север-Тома Банев, а съгласно представена актуална скица № 664/ 15.11.2017 година на Община ОА- Гърмен, представляващ поземлен имот пл. № 247 ( двеста четиридесет и седми) от квартал 14 (четиринадесети) по плана на село Ковачевица, община Гърмен, Благоевградска област, с площ за имота от 300 (триста) кв. метра, който имот, ведно с имот пл. № 252 (двеста петдесет и две) участва в образуването на УПИ XVII-247 (седемнадесети, отреден за имот планоснимачен номер двеста четиридесет и седми) от квартал 14 (четиринадесети) по плана на село Ковачевица, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от изток- УПИ (парцел) V-248 (пети за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и осем) на Борис Жерев и УПИ (парцел) IV- 249 (четвърти за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и девети), от запад-УПИ (парцел) XV-253, 254 ( петнадесети отреден за имоти с планоснимачен номер двеста петдесет и трети и имот с планоснимачен номер двеста петдесет и четвърти) на Михаил Симеонов, от север- УПИ (парцел) III-252 (трети отреден за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и втори) на Косю Косев и от юг- улица, при съседи за имот пл. № 247/ двеста четиридесет и седем/: улица, УПИ (парцел) V-248 ( пети за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и осем ) на наследници на Борис Жерев, имот пл. № 252 /двеста петдесет и две/ на Коьо Косев, XV-253 (петнадесети отреден за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и трети) на Михаил Симеонов.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 12 869.83 лева /дванадесет хиляди, осемстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/, определена съобразно чл. 494 ал.2 ГПК, без ДДС

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Гоце Делчев:

1. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 92, дата: 31.08.2018, двойно вх. № 3725; вписана в полза на КТБ

2. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 91, дата: 31.08.2018, двойно вх. № 3724; вписана в полза на КТБ

3. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 77, дата: 02.08.2018, двойно вх. № 3403; вписана в полза на КТБ

4. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 41, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1629; вписана в полза на КТБ

5. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 40, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1628; вписана в полза на КТБ

6. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 39, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1627; вписана в полза на КТБ

7. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 37, дата: 10.04.2018, двойно вх. № 1516; вписана в полза на КТБ

8. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 32, дата: 23.03.2018, двойно вх. № 1248; вписана в полза на КТБ

9. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 28, дата: 21.03.2018, двойно вх. № 1179; вписана в полза на КТБ

10. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 26, дата: 19.03.2018, двойно вх. № 1132; вписана в полза на КТБ

11. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 24, дата: 15.03.2018, двойно вх. № 1098; вписана в полза на КТБ

12. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 21, дата: 07.03.2018, двойно вх. № 997; вписана в полза на КТБ

13. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 18, дата: 23.02.2018, двойно вх. № 860; вписана в полза на КТБ

14. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 1, дата: 10.01.2018, двойно вх. № 35; вписана в полза на КТБ

15. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 121, дата: 29.12.2017, двойно вх. № 7040; вписана в полза на КТБ

16. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 120, дата: 29.12.2017, двойно вх. № 7039; вписана в полза на КТБ

17. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 117, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6822; вписана в полза на КТБ

18. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 116, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6821; вписана в полза на КТБ

19. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 115, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6820; вписана в полза на КТБ

20. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 114, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6819; вписана в полза на КТБ

21. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 113, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6818; вписана в полза на КТБ

22. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 112, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6817; вписана в полза на КТБ

23. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 111, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6816; вписана в полза на КТБ

24. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 110, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6815; вписана в полза на КТБ

25. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 109, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6814; вписана в полза на КТБ

26. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 108, дата: 14.12.2017, двойно вх. № 6813, вписана в полза на КТБ

27. Съдебен акт книга: ВЪЗБРАНИ, том: 1, № 110, дата: 12.10.2018, двойно вх. № 4196, вписана в полза на дружеството взискател по настоящото изпълнително дело: “УАН 3” ЕООД

28. Нот. акт за ипотека книга: ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, том: 1, № 33, дата: 13.04.2018, двойно вх. № 1651, вписана в полза на дружеството взискател по настоящото изпълнително дело: “УАН 3” ЕООД

Забележка 1: Горецитираните възбрани, относими за двата недвижими имота, предмет на настоящата нова публична продан, наложени в полза на Корпоративна търговска банка АД /в несъстоятелност/, по отношение на посочените по-горе недвижими имоти, са вписани, след извършена разпоредителна сделка с процесните /Нотариален акт за покупко-продажба на НИ № 146, т. 5, рег.№ 11179, д.№ 839 от 2017г. на нотариус Ваня Бумбарова с рег.№ 507 на НК, вписан в Сл.В при РС – Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 6138/17.11.2017г., Акт № 14, т. 27, д.№ 1913/17г./, по партида на лице, не притежаващо качество на собственик към дата на извършване на вписването им. Предвид което от фактическа и правна страна така извършените вписвания, след дата на реализирана и отразена в съответните регистри разпоредителна сделка, не пораждат ефекта на противопоставимостта на вписването на възбраната, съобразно чл.401, вр. чл. 452, ал.2 ГПК.

Забележка 2: към дата на обявяване на настоящата нова публична продан, собственикът на имотите не е регистрирано по ЗДДС лице, респективно дружество.

Новата публична продан ще се проведе от 9.00 часа на 25.10.2019 год. до 17.00 часа на 25.11.2019 год.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в село Ковачевица, община Гърмен, обл.Благоевград, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения за пазач Венцислав Зоюв Шарков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същите. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Гоце Делчев, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 26.11.2019 в 14.00 часа, в сградата на РС – Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл                                                  Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.