Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 240/09 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400240/2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 22.10.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 25.10.2019 г. до 17.00 часа на 25.11.2019 г., на недвижими имоти, собственост на длъжника по изпълнителното дело – Георги Кирилов Марков, а именно:

А/ ½ идеална част от НИВА с площ от 3.380 декара / три декара триста и осемдесет квадратни метра /, находяща се в местността „Доксаница“, в землището на с. Скрът, с ЕКТТЕ 66901, общ.  Петрич, седма категория, представляващ имот № 028016 / двадесет и осем хиляди и шестнадесет / при съседи: имот № 028015 – ливада на Иван Трайков Иванов; имот № 028017 – нива на Атанас Великов Иванов; имот № 000255 – полски път – Общинска собственост;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2140/10.12.2009 г., Акт № 146, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 272/28.03.2011 г., Акт № 22, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 5 922.40 лева /пет хиляди деветстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Б/ ½ идеална част от НИВА от 2.078 декара / два декара и седемдесет и осем квадратни метра /, пета категория, находяща се в местността „РЕМЕШНИЦА“, имот № 074034 / седемстотин и четиридесет тридесет и четвърти /, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, общ. Петрич, при граници / съседи / на имота: имот № 000871 – полски път – Общинска собственост; имот № 074035 – нива Стопанисвана от Общината; имот № 000183 – пасище, мера – Стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2139/10.12.2009 г., Акт № 145, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 271/28.03.2011 г., Акт № 21, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 2 433.60 лева /две хиляди четиристотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

В/ ½ идеална част от НИВА с площ от 2.501 декара / два декара петстотин и един квадратни метра /, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051121 / петдесет и една хиляди сто двадесет и първи / по картата на землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот  № 051123 – нива на наследниците на Илия Андонов Костов; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2151/10.12.2009 г., Акт № 148, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 273/28.03.2011 г., Акт № 23, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 2 790.40 лева /две хиляди седемстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Г/ ½ идеална част от НИВА с площ от 3.808 декара /три декара осемстотин и осем квадратни метра/, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051123 /петдесет и една хиляди сто двадесет и трети/ по картата на землището на с. Скрът,  ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот № 051518 – нива стопанисвана от Общината; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост;  имот № 051121 – нива на наследниците на Стана Георгиева Трайкова.

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2141/10.12.2009 г., Акт № 147, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 274/28.03.2011 г., Акт № 24, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 5 014.40 лева /пет хиляди и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в землището на с. Скрът, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Георги Кирилов Марков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същите.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 при „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 26.11.2019 г. в 9.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

кд

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………….

/Шукри Дервиш/

22.10.2019 г.

Comments are closed.