Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изп.дело № 20177960400303/2017год.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20177960400303/2017год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.08.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл.487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 20.08.2019 год. до 17.00 часа на 20.09.2019 год, на недвижим имот, собственост на длъжника – Борис Димитров Тренчев, с административен адрес: гр. Разлог, ул. “ Бяла река“ № 7, вх. А, ет.2, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.758.91.2.2 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и осем, точка, деветдесет и едно, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта на гр.Разлог, одобрена със Заповед № РД- 18-33/15.05.2006 г., на Изпълнителния Директор на АКГК, който обект попада в сграда с идентификатор 61813.758.91.2/шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и осем, точка, деветдесет и едно, точка, две/ в поземлен имот с идентификатор 61813.758.91/шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и осем, точка, деветдесет и едно/, предназначение — жилище, апартамент, с административен адрес:гр. Разлог, ул.“Бяла река“ № 7/седем/, вх.А, ет.2/втори/, ап.2/втори/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 61813.758.91.1.2; под обекта: 61813.758.91.2.1; над обекта: няма данни, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, и правото на строеж върху мястото, който апартамент съгласно документ за собственост – нотариален акт № 133, том V, дело № 1361/1975г. на Разложки районен съдия, представлява: Втори етаж със застроена площ от 74 кв.м/седемдесет и четири квадратни метра/ от двуетажна жилищна сграда, построена върху североизточната част на парцел II/втори/, планоснимачен № 2269/две хиляди двеста шестдесет и девет/, в квартал 12/дванадесет/, по плана на гр.Разлог, при съседи: Асен Божанов; Георги и Михаил Малчови и от две страни – улици, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота: 1.Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС- Разлог в дв.вх.рег. № 8334/03.10.2008г., том 3, Акт 142/08г., дело № 7637/2008г., в Служба по вписванията– Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/ новиране на договорна ипотека -  № от дв. вх. рег. – 3439; Дата от дв.вх.рег. – 17.08.2018г.; Акт Том – 4; Акт номер – 132 от 2018г.; Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№ 796,  вписана в Служба по вписвания при РС-Разлог в дв.вх.рег. № 1446/24.04.2017г., том 2, Акт № 71/17г., дело № 877/2017г. в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 21,672.00 лева / двадесет и една хиляди, шестстотин седемдесет и два лева, и нула стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Разлог, ул. „Бяла река“ № 7, вх.А, ет.2, ап. 2 , всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Борис Димитров Тренчев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш –BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията  за внесения задатък в запечатан плик, до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имота,  за който участва кандидата, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-гр.Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 24.09.2019 год. в 11.30 часа, в сградата на РС-Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

.                                    ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.