Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400530/2014 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400530/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.08.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег. № 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, във вр. с чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 20.08.2019 г. до 17.00 часа на 20.09.2019 г., на недвижими имоти, собственост на солидарните длъжници по настоящото изпълнително дело: Красимир Асенов Щерев и Милка Георгиева Щерева, а имeнно:

1.Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, заснет с идентификатор 02676.501.516.1.3, с площ по документ: няма данни, който обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.516, с административен адрес на имота: гр. Банско, п.к.2770, ул.“Иван Вазов“ № 14-А, ет.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със заповед № РД – 18 – 81/10.12.2009год. на Изпълнителния директор на АК, Брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта: 02676.501.516.1.2; над обекта: няма, ведно с прилежащи части: ………., носители на други вещни права: няма данни, собственост на длъжника: Красимир Асенов Щерев, няма данни за идеалните части, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда  № 15-305559 – 28.08.2014год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, който обект, съгласно: нот. акт за Учредяване на Договорна ипотека върху недвижим имот, вписан с вх.рег.№ 1327/06.03.2007 год., акт № 65, ТОМ І, ДЕЛО 1229/2007год., парт.книга:том:733,734 в Сл. по вписвания, при РС – Разлог, представлява: Тавански етаж с идентификатор 02676.501.516.1.3, със застроена площ от 132,50 кв.м. /сто тридесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, коридор, кухня, баня, тоалетна, дневна и четири стаи, представляващ надстройка на двуетажна масивна жилищна сграда, построена в УПИ-XII /дванадесети/, отреден за имот с планоснимачен № 516 /петстотин и шестнадесети/, в кв.163 а /сто шестдесет и три <<а>>/ по плана на гр.Банско с площ от 201 кв.м./двеста и един квадратни метра/ при съседи по скица: от две страни – улици; УПИ – XI /единадесети/ отреден за имот с пл.№ 515/петстотин и петнадесети/; УПИ-X /десети/ отреден за имот с пл. № 2680 /две хиляди шестстотин и осемдесет/;

2.Поземлен имот с  идентификатор 02676.501.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Иван Вазов“ № 14-А; площ: 208кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/, номер по предходен план: 516, квартал 163А, парцел:ХІІ, при съседи: 02676.501.4188; 02676.501.2680; 02676.501.515; 02676.501.4117, собственици: Красимир Асенов Щерев; Ид.част 2/3, площ 186кв.м от правото на собственост; Нотариален акт  № 35, том 2, рег. 750, дело 460 от 01.10.1990г., издаден от РС – Разлог; Ид.част 1/3, площ 201кв.м от правото на собственост; Нотариален акт  № 47, том 2, рег. 17, дело 519 от 01.06.1992г., издаден от РС – Разлог; носители на други вещни права: няма данни, съгласно скица на поземлен имот № 15 – 305561 – 28.08.2014г., издадена от началника на СГКК- гр.Благоевград, ВЕДНО с построената в същия СГРАДА с предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение с идентификатор 02676.501.516.1, с площ по документ 164 кв.м., Брой етажи: 3 същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.516, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес на имота: гр. Банско, п.к.2770, ул.“Иван Вазов“ № 14 – А; номер по предходен план: няма; собсвеници: няма данни; няма данни за идеалните части; носители на други вещни права: няма данни, съгласно скица на сграда  № 15 – 305582 – 28.08.2014год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград; ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.516.1.1, с предназначение: за търговска дейност, с площ по документ: няма данни, Брой нива на обекта:1, същият е разположен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.516, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес на имота: гр. Банско, п.к.2770, ул.“Иван Вазов“ № 14 – А; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 02676.501.516.1.2, ведно с прилежащи части: ………., собственици: Красимир Асенов Щерев; няма данни за идеалните части; Нотариален акт  № 47, том 2, рег. 17, дело 519 от 01.06.1992г., издаден от РС – Разлог, няма данни за идеалните части-Нотариален акт  № 35, том 2, рег. 750, дело 460 от 01.10.1990г., издаден от РС – Разлог; носители на други вещни права: няма данни; съгласно схема на самостоятелен обект в сграда  № 15-305572 – 28.08.2014год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, които имоти съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в Служба по вписванията в РС-Разлог, с вх.рег.№ 2647/20.10.2004 год., акт 12, том 2, дело 2192 / 2004 год., партидна книга: том 734 стр.10842, 98, представляватУрегулиран поземлен имот ХІІ /дванадесети/ с идентификатор 02676.501.516, планоснимачен № 516 /петстотин и шестнадесети/ , в квартал 163 А /сто шестдесет и три, буква „А”/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед №281/1993 г. с площ за поземления имот от 201 /двеста и един/ кв. м. при съседи по документ за собственост: Атанаска Щерева, Михаил Щерев, от две страни – улици и съседи по скица: юг-улица, запад-улица, север – УПИ-ХІ /единадесети/, планоснимачен № 515 /петстотин и петнадесет/; изток – УПИ- Х /десет/, планоснимачен № 2680 /две хиляди шестстотин и осемдесет/, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 02676.501.516.1, както и пристройка към нея, състояща се от магазин за хранителни стоки с идентификатор 02676.501.516.1.1, изграден на кота 0.00 /нула/ м. със застроена площ 22,20 /двадесет и две цяло и двадесет стотни/кв.м.; магазин за търговия на едро, изграден на кота -0,80 /минус нула цяло и осемдесет стотни/ м. с площ 30,50 /тридесет цяло и петдесет стотни/ кв.м. и общ склад, изграден на кота -0,80 /минус нула цяло и осемдесет стотни/ м. със застроена площ от 38,50 /тридесет и осем и петдесет стотни/ кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимите имоти е 245,693.76 лв./двеста четиридесет и пет хиляди, шестстотин деветдесет и три лева, и седемдесет и шест стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал. 2 от ГПК/, без ДДС.

Тежести за имота: 1. Договорна ипотека, с вх.рег.№ 2647/20.10.2004 год., Акт № 12, том 2, дело № 2192/2004год., Парт.книга:том 734, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/новиране на договорна ипотека, с вх.рег.№ 4346/15.10.2014 год., Акт № 147, том 2;

2. Договорна ипотека, с вх.рег.№ 1983/30.05.2005 год., Акт № 179, том І, дело № 1699/2005 год., Парт.книга:том 734, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/новиране на договорна ипотека, с вх.рег.№ 2210/29.05.2015 год., Акт № 19, том 3;

3. Договорна ипотека, с вх.рег.№ 1327/06.03.2007 год., Акт № 65, том І, дело № 1229/2007год., Парт.книга:том 733, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/новиране на договорна ипотека, с вх.рег.№ 217/23.01.2017 год., Акт № 27, том 1;

4. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 17.09.2014год., с вх.рег.№ 3821/17.09.2014 год., т.4 , Акт № 179, к.д.№ 2461, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” А;

5. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 17.09.2014 год., с вх.рег.№ 3822/17.09.2014 год., т.4 , Акт № 180, к.д.№ 2462, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД;

6. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 17.09.2014 год., с вх.рег.№ 3823/17.09.2014 год., т.4 , Акт № 181, к.д.№ 2463, вписана в Служба по вписванията–Разлог, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Иван Вазов“ № 14-А всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Красимир Асенов Щерев /тел. за контакт 0988 716 757/.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Разлог, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 24.09.2019 год. в 11.00 часа, в сградата на РС-Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

19.08.2019 г.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.