Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО20147960400171

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400171/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 11.06.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 12.06.2019 год. до 17.00 часа на 12.07.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на длъжниците: Костадинка Иванова Парапунова и Валентин Лазаров Парапунов, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-1659,3579 /седми, отреден за поземлен имот хиляда шестстотин петдесет и за поземлен имот девет и три хиляди петстотин седемдесет и девет/, с обща площ на урегулирания поземлен имот от 615 кв.м. /шестотин и петнадесет квадратни метра/, в кв. 53 шетдесет о три/, по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 526/16.05.1988 г. и Заповед № I-С-199/20.06.1997 г. на Кмета на Община Петрич, при съседи по скица: от североизток – УПИ X-1654 /десет, отреден за поземлен имот хиляда шестстотин петдесет и четири/, югоизток – УПИ VI-1658 /шест, отреден за за поземлен имот хиляда шестстотин петдесет и осем/ и УПИ III-1655 /три, отреден за поземлен имот хиляда шестстотин петдесет и пет/, от югозапад – улица и от северозапад – УПИ VIII-1660 /осми, отреден за поземлен имот хиляда шестстотин и шестдесет/, съгалсно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания при РС Петрич, под дв. вх. рег. № 2864 от 15.12.2005 г., Акт № 183, том X, дело №2376/05 г., като съгласно Удостоверение № 40/24.02.2016 г. по описа на Община Петрич: ПИ №1659, кв. 53 по кадастралната и регулационна преписка, одобрена със Заповед № I-С-199/20.06.1997 г. е идентичен с ПИ с идентифактор 56126.603.1659 по кадастралната карта на гр. Петрич отразен в справка по кадастралната карта на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград и ПИ №3579, кв. 53 по кадастралнта попълване, одобрено със Заповед № I-С-199/20.06.1997 г. е идентичен  с ПИ с идентификатор 56126.603.9579 по кадастралнта карта на гр. Петрич отразен в справка по кадастралната карта на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград, които недвижими имоти съгласно справка по кадастралната карта представляват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.603.1659, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Драва“ № 5, площ 417 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/; съседи: 56126.603.7702, 56126.603.1658, 56126.603.9579, 56126.603.1660, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.603.9579, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Драва“, площ 223 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/; съседи: 56126.603.1659, 56126.603.1658, 56126.603.1655, 56126.603.1654, 56126.603.1660.

Тежести за имот:

  1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ренета Мичлева с рег. № 790, вписана на 08.11.2013 год. под дв.вх.рег. № 2213/08.11.2013 год., том 2, акт № 51 в Служба по вписванията при РС Петрич, вписана в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
  2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 10.12.2013 год. под дв.вх.рег. № 2457/10.12.2013 год., том 2, акт № 80 в Служба по вписванията при РС Петрич, вписана в полза  на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
  3. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 18.03.2016 год. под дв.вх.рег. № 471/18.03.2016 год., том 1, акт № 44 в Служба по вписванията при РС Петрич, вписана в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, ул. „Драва“, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Илия Бакалов /тел. 0879353585/.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 42 502.52 лв. /четиридесет и две хиляди, петстотин и два лева и петдесет и две стотинки/, определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд -Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.07.2019 год. в 09.00 часа, в сградата на РС Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК.

Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.