Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20107960400161

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

Гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20107960400161/10 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 23.05.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан от 9.00 часа нa 27.05.2019 год. до 17.00 часа на 27.06.2019 год., на следния недвижим имот, а именно:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в общински урегулиран поземлен имот Х- 331 / десети, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер триста тридесет и едно/ в квартал 24 /двадесет и четвърти/ по плана на село Скрът, Община Петрич, при съседи на урегулирания поземлен имот: от север- УПИ І- 330, от юг- УПИ ІХ- 336, от изток- УПИ ІІ- 332 и от запад- улица, вписан в службата по вписванията гр. Петрич под рег. № 367, том І по описа за 2007 год., собственост на МАРИЯ АТАНАСОВА КАРЪКОВА и САШКО ХРИСТОВ КАРЪКОВ – ипотекарен длъжник, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в Службата по вписвания при РС-Петрич с вх. рег. №367/22.02.07 год., Акт № 43, том І, дело №308/2007 год.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимите имоти е 28 310.41 лв. /двадесет и осем хиляди, триста и десет лева и четиридесет и една стотинки/ определена съобразно чл. 494, ал. 2,  във вр. чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в с. Скрът, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Веска Христова Каръкова.

За обезпечение вземането на взискателя: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в Агенция по вписвания при РС-Петрич са вписани:  1. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 23.03.2010 год. в дв.вх.рег. № 364/23.03.2010 год., том 1, акт № 35 в Служба по вписванията при РС Петрич; 2. Договорна ипотека, вписана на 22.02.2007 г., нот. акт № 34, том І,  рег. № 544, дело № 31/2007 г. на Нотариус с рег. № 511, вписана под вх. рег. № 367/22.02.2007г., акт № 43, том І, дело № 308/2007 год., партидна книга: том 12090,  стр. 1724 в СВп-Петрич, при Агенция по вписванията; 3.  Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписана на 10.02.2017 г. под дв. вх. рег 225/10.02.2017 г., том 1, акт № 51 в Служба по вписванията при РС Петрич.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 28.06.2019 год. в 09.00  часа, в сградата на РС- Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.