Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО№20117960401638

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796 Гр.Петрич,

ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

Изп.дело №20117960401638/2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 16.04.2019  год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№ 796, район на действие ОС-Благоевград, адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно  че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 17.04.2019 год. до 17.00 часа на 17.05.2019 год на следният недвижим имот, собственост на длъжниците по делото: ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, Лора Захариева /Стоянова/ Иванова- ипотекарен длъжник, Славина Захариева Стоянова- ипотекарен длъжник, Стефка Захариева Стоянова- ипотекарен длъжник, а именно:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поземлен имот 65334.300.2215 с предназначение – за обществено хранене при съседи на същия етаж : 65334.300.2215.3.2 и 65334.300.2215.3.1, с административен адрес на обекта: гр. Сандански, ул.“Славчо Ковачев“ № 2, ет. 1, по СКИЦА № 812/18.01.2012 г. , а по Нот. акт, вписан в Сл.вп.Сандански – Акт № 47, том 7, дело № 1436/2004 г. и Акт за узаконяване № 9/10.07.2006 г. е „едноетажна пристройка към жилищна сграда (бистро)” с РЗП – 159.70 кв.м., находяща се в УПИ II (втори), имот пл. № 2215 (две хиляди двеста и петнадесет), квартал 107 (сто и седем) по плана на град Сандански, целия с площ от 486.00 кв.м., при съседи: улица, УПИ I (първи), УПИ III (трети), и УПИ XII (дванадесети), съгласно издадено удостоверение от кмета на община Сандански № АБ-03-405/15.10.2004 г., който е идентичен с УПИ II, квартал 115 по стария план на град Сандански.

Тежести за имота : 1. Договорна ипотека в полза на „Алфа Банка – клон България” ЕАД вписана под № 3062/10.10.2007 г. във дв. вх. рег. на Сл. вписвания при Районен съд – Сандански, Акт № 172, том II; 2. Възбрана вписана под № 1000/08.06.2011 г. във във дв. вх. рег. на Сл. вписвания при Районен съд – Сандански, Акт № 48, том I, 3. Възбрана вписана под № 110/31.01.2012 г. във във дв. вх. рег. на Сл. вписвания при Районен съд – Сандански, Акт № 12, том I върху цитираният по – горе недвижим имот собственост на длъжника.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 81 237.46 лева /осемдесет и една хиляди, двеста тридесет и седем лева и четиридесет и шест стотинка/, определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Сандански, ул.”Славчо Ковачев” 2 всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч. през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Захари Георгиев Стоянов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – № BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 20.05.2019 год. в 10.00 часа, в сградата на РС- Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.