Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960401008

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960401008/2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА  ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 16.04.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 17.04.2019г. до 17.00 часа на 17.05.2019г. на следния недвижим имот, обезпечаващ вземането на взискателя „ОББ“АД ЕИК 000694959, съгласно учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Сандански в дв.вх.рег. № 2015 от 05.07.2007год. Акт № 16, т. ІІ, дело 1678/2007г.;, /Подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 1421 / 30.06.2017 год., акт № 239, том 1, книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, собственост на Милена Йорданова Михайлова, а именно:

ЮГОИЗТОЧНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 (седемдесет и два) квадратни метра, построена в Урегулиран поземлен имот VII (седми), планоснимачен №290 (двеста и деветдесет), в квартал 27 (двадесет и седми) по плана на село Левуново, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 2142/1962г. на Кмета на община Сандански, вписана с административен адрес: село Левуново, улица „Октомври“ №5 (пет), с площ за Урегулирания поземлен имот от 890 (осемстотин и деветдесет) квадратни метра, при съседи на имота: Урегулиран поземлен имот IV -293 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и трети), Урегулиран поземлен имот V – 292 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и втори), Урегулиран поземлен имот VI – 291 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и първи), Урегулиран поземлен имот IX – 280 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста и осемдесети), Урегулиран поземлен имот VIII – 289 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер двеста осемдесет и девети) и улица.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Сандански:

1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС-Сандански в дв.вх.рег. № 2015 от 05.07.2007год. Акт № 16, т. ІІ, дело 1678/2007г.;, /Подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 1421 / 30.06.2017 год., акт № 239, том 1, книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ;

2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС- Сандански с дв. вх. рег. № 1558/25.06.2015 г., акт № 91, т. І.

3. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС- Сандански с дв. вх. рег. № 2608/25.10.2016 г., акт № 173, т. І по ИД 1008/16г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, в полза на „ОББ“ АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 25 796.77 лева /двадесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и седемдесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 , във вр. с чл.494 ал.2 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Левуново, ул. „Октомври“ №5, общ. Сандански, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Милена Йорданова Михайлова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Сандански по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 20.05.2019 год. в 10.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл

16.04.2019 год.                                   ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.