Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20117960401282

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20117960401282/2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 15.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 16.04.2019 год. до 17.00 часа на 16.05.2019 год ., на недвижим имот, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.21 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка едно точка двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 / 10.12.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул.“Найден Геров“ № 2, вх. 1, ет. 4, ап. А 5-1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3639 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка  три хиляди шестстотин тридесет и девет /, предназначение на самастоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 / един /, с площ на обекта 65.54 кв.м. / шестдесет и пет квадратни метра и петдесет и четири квадратни сантиметра /, ведно с прилежащите части: 5.22 % идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3639.1.25, под обекта: 02676.501.3639.1.16, над обекта: няма, собственост на „МАРАЯ“ ЕООД, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 20533 / 11.11.2011 год., издадена от Началника на СГКК - гр. Благоевград, който имот е идентичен, с АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден до етап „груб строеж” находящ се на четвърти етаж, на кота + 8.10 /плюс осем цяло и десет стотни метра/ от масивната жилищна сграда, построена съгласно разрешение за строеж № 332/06.12.2005 год. и одобрен от Гл. Архитект на Община Банско архитектурен проект от 30.11.2005 год. в урегулиран поземлен имот VІІІ-2853 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин петдесет и трети/ от квартал 259 /двеста петдесет и девет/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 год. и № 0132/2004 год. на Кмета на Община Банско, целият с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет кв.м./, при съседи на имота: улица, УПИ VІІ-2853, УПИ Х-2853 и УПИ ІХ-2858, който апартамент е със застроена площ от 65.54 кв.м. /шестдесет и пет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./, ведно с прилежащите на апартамента 5.22 % /пет цяло и двадесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, състоящ се от кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: от две страни – двор, стълбищна клетка, коридор и аратамент 5 /пет/, собственост на „МАРАЯ“ ЕООД, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания – гр. Разлог:

1. Книга: ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№ 9041/30.10.2008 год., Акт № 177, том ІІІ, дело № 8294/2008 год., партидна книга: том 7632,, в полза на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД

2. Книга: ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№ 3596/24.11.2011 год., Акт № 54, том 3, в полза на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД

3. Книга: ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№ 2272/05.06.2012 год., Акт № 189, том 4, в полза на БОДРОСТ -96- ЕООД

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 33 480.00 лв /тридесет и три хиляди, четиристотин и осемдесет лева и нула стотинки/, без начислено ДДС, определена съобразно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, ул. „Найден Геров” № 2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч. през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Марийка Гюрганчева.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог  по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд- Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 17.05.2019 год. в 12.00 часа, в сградата на РС- Разлог, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.